سامانه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی


فهرست کلاس ها و کارگاه های آموزشی


   تعداد  73   

 موضوع کلاسدرجهاز تاریختا تاریخشروع ثبت نامپایان ثبت نامجنسیترشتهسطحظرفیت باقی ماندهنوعاستانشهرتلفنهزینه ثبت نامتعداد درستعداد ساعت آموزشبرگذار شدهتایید شدهلغو شده
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1401/6/201401/6/231401/4/11401/6/13مردمربیگری زورخانه ایکشوری35غیر مدرسیکردستانسنندج091878207014000000160
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1401/6/151401/6/181401/4/11401/6/13مردمربیگری زورخانه ایکشوری16غیر مدرسیکرمانرفسنجان091324131484000000160
 داوری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1401/6/141401/6/171401/5/11401/6/13مردداوری زورخانه ایکشوری36غیر مدرسیسمنانشاهرود091277377414000000140
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1401/6/81401/6/111401/4/11401/6/9مردمربیگری زورخانه ایکشوری36غیر مدرسیتهرانتهران0215568234000000160
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1401/5/251401/5/281401/2/11401/5/25مردمربیگری زورخانه ایکشوری9غیر مدرسیمازندرانساری093921605834000000160
 مربیگری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1401/5/51401/5/71401/3/11401/5/5مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری36غیر مدرسیخراسان جنوبیقائنات091536258744000000160
 مربیگری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1401/4/221401/4/251401/3/11401/4/22مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری4غیر مدرسیکرمانرفسنجان091324131484000000160
 مرشدی پایه سطح سهدرجه سه1401/4/21401/4/51401/3/11401/4/2مردمرشدیکشوری202کرمانسیرجان091324131483000000140
 مرشدی پایه سطح دودرجه دو1400/12/201400/12/231400/8/111400/12/11مردمرشدیکشوری302لرستانخرم آباد091671436843000000140
 داوری مرشدی درجه سهدرجه سه1400/12/171400/12/201400/10/11400/12/20مردداوری مرشدیکشوری36غیر مدرسیگیلانلاهیجان0000000003000000140
 مربیگری زورخانه ای درجه دودرجه دو1400/12/61400/12/101400/11/11400/12/5مردمربیگری زورخانه ایکشوری50غیر مدرسیتهرانتهران091319827945000000160
 تئوری مربیگری درجه سه درجه سه1400/11/301400/12/41400/10/11400/11/27مردمربیگری زورخانه ایکشوری34غیر مدرسیتهرانتهران0913198279430000001372
 مربیگری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1400/11/131400/11/151400/9/11400/11/10مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری16غیر مدرسیمازندرانساری093921605833000000560
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/11/61400/11/81400/9/11400/11/6مردمربیگری زورخانه ایکشوری35غیر مدرسیگلستانگرگان091117182033000000860
 مربیگری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1400/11/61400/11/81400/9/11400/11/6مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری15غیر مدرسیالبرزکرج093592869663000000160
 داوری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1400/10/151400/10/171400/8/11400/10/15مردداوری کشتی پهلوانیکشوری10غیر مدرسیخراسان رضویمشهد091511452943000000130
 داوری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/10/151400/10/171400/9/11400/10/15مردداوری زورخانه ایکشوری16غیر مدرسیقمقم091245320853000000130
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/10/81400/10/101400/8/11400/10/5مردمربیگری زورخانه ایکشوری8غیر مدرسیچهار محال و بختیاریشهر کرد0913979604330000001030
 مرشدی پایه سطح دودرجه دو1400/10/71400/10/101400/9/11400/10/7مردمرشدیکشوری36غیر مدرسیکرمانبم091324131483000000140
 مربیگری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1400/10/11400/10/31400/8/11400/10/1مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری14غیر مدرسیسیستان و بلوچستانزاهدان091554941523000000660
 داوری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/9/241400/9/261400/8/11400/9/24مردداوری زورخانه ایکشوری12غیر مدرسیالبرزکرج093592869663000000730
 مربیگری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1400/9/171400/9/191400/8/11400/9/17مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری20غیر مدرسیخراسان رضوینیشابور091511452943000000630
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/9/171400/9/191400/8/11400/9/17مردمربیگری زورخانه ایکشوری5غیر مدرسیخراسان جنوبیبیرجند0935827716330000001030
 داوری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/9/101400/9/121400/8/11400/9/10مردداوری زورخانه ایکشوری15غیر مدرسیلرستانخرم آباد091671436843000000630
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/9/101400/9/121400/8/21400/9/8مردمربیگری زورخانه ایکشوری11غیر مدرسیقمقم0912451479730000001030
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/9/31400/9/51400/8/11400/9/3مردمربیگری زورخانه ایکشوری18غیر مدرسیهمدانهمدان093985596563000000130
 داوری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/8/261400/8/281400/7/11400/8/26مردداوری زورخانه ایکشوری16غیر مدرسیآذربایجان غربیبوکان093887392743000000330
 تئوری مربیگری درجه دو آنلایندرجه دو1400/8/221400/8/261400/8/11400/8/17مردمربیگری زورخانه ایاستانی2غیر مدرسیتهرانتهران0913198279430000001260
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/8/191400/8/211400/8/91400/8/19مردمربیگری زورخانه ایکشوری3غیر مدرسیکرمانکرمان091324231482200000130
 داوری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1400/8/121400/8/141400/7/11400/8/9مردداوری زورخانه ایکشوری3غیر مدرسیتهرانتهران091235471562200000330
 ارتقا داوری زورخانه ای درجه سه به دو درجه دو1400/6/81400/6/111400/6/71400/6/8مردداوری زورخانه ایکشوری27غیر مدرسیتهرانتهران091357477263500000140
 ارتقا داوری زورخانه ای درجه سه به دو درجه دو1400/5/201400/5/221400/5/171400/5/22مردداوری زورخانه ایکشوری36غیر مدرسیتهرانتهران091357477263500000140
 ارتقا داوری زورخانه ای درجه دو به یکدرجه یک1400/5/201400/5/221400/5/171400/5/22مردداوری زورخانه ایکشوری17غیر مدرسیتهرانتهران091357477264000000140
 توجیهی فنی زورخانه ایدرجه سه1400/1/181400/1/191400/1/141400/1/19مردداوری زورخانه ایکشوری20غیر مدرسیتهرانتهران091357477261500000116
 داوری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1399/11/221399/11/251399/4/71399/11/25مردداوری کشتی پهلوانیکشوری33غیر مدرسیهمدانهمدان091885119642200000140
 مربیگری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1399/4/241399/4/291399/4/71399/4/29مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری36غیر مدرسیخراسان رضوینیشابور091511452942200000160
 داوری درجه سه کشتی پهلوانیدرجه سه1398/11/301398/12/21398/11/191398/12/2مردداوری کشتی پهلوانیکشوری5غیر مدرسیخراسان شمالیبجنورد091558498072200000740
 تربیت مدرس مربیگری کشتی پهلوانیدرجه سه1398/11/131398/11/181398/11/121398/11/13مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری34مدرسیتهرانتهران091670454148000000560
 تربیت مدرس داوری کشتی پهلوانیدرجه سه1398/11/131398/11/181398/11/121398/11/13مردداوری کشتی پهلوانیکشوری35مدرسیتهرانتهران091670454148000000560
 تربیت مدرس داوری زورخانه ایدرجه سه1398/11/131398/11/181398/11/121398/11/13مردداوری زورخانه ایکشوری28مدرسیتهرانتهران091670454148000000560
 تربیت مدرس مربیگری زورخانه ایدرجه سه1398/11/131398/11/181398/11/121398/11/13مردمربیگری زورخانه ایکشوری24مدرسیتهرانتهران091670454148000000560
 ارتقا مرشدیدرجه سه1398/11/101398/11/111398/10/241398/11/11مردمرشدیکشوری36غیر مدرسیکرمانشاهکرمانشاه091883235272200000140
 مرشدی پایهدرجه سه1398/11/81398/11/111398/10/241398/11/11مردمرشدیکشوری25غیر مدرسیکرمانشاهکرمانشاه091883235272200000160
 آموزش مرشدیدرجه سه1398/9/281398/10/11398/9/241398/9/29مردمرشدیکشوری362خراسان رضویمشهد091511452942000000140
 مربیگری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1398/9/261398/10/11398/8/181398/10/1مردمربیگری زورخانه ایکشوری7غیر مدرسیاصفهاناصفهان0913574772622000001360
 مربیگری کشتی پهلوانی درجه سه درجه سه1398/9/171398/9/221398/6/171398/9/22مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری0غیر مدرسیخراسان شمالیبجنورد091558498072200000160
 داوری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1398/9/51398/9/81398/8/141398/9/1مردداوری زورخانه ایکشوری16غیر مدرسیاصفهاناصفهان091357477262200000740
 داوری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1398/9/51398/9/81398/9/21398/9/8مردداوری زورخانه ایکشوری24غیر مدرسیهمدانهمدان091831375632200000740
 داوری زورخانه ای درجه سهدرجه سه1398/8/211398/8/241398/7/281398/8/24مردداوری زورخانه ایکشوری22غیر مدرسیزنجانزنجان091474547402200000740
 داوری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1398/8/11398/8/41398/6/271398/8/4مردداوری کشتی پهلوانیکشوری36غیر مدرسیخراسان شمالیبجنورد091558498071500000140
 مربیگری زورخانه ای درجه سه درجه سه1398/7/101398/7/151398/6/271398/7/15مردمربیگری زورخانه ایکشوری17غیر مدرسیخراسان شمالیبجنورد0915584980715000001360
 مربیگری زورخانه ای درجه سه نهاجادرجه سه1398/6/261398/6/311398/6/241398/6/31مردمربیگری زورخانه ایکشوری36غیر مدرسیتهرانتهران0919075278415000001360
 داوری زورخانه ای تهراندرجه دو1398/6/231398/6/261398/2/291398/6/26مردداوری زورخانه ایکشوری100غیر مدرسیتهرانتهران02188812601250000840
 داوری درجه سه گلستاندرجه سه1398/6/201398/6/231398/4/151398/6/23مردداوری زورخانه ایاستانی36غیر مدرسیگلستانگرگان091137701361500000740
 مربیگری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1398/6/61398/6/111398/6/61398/6/11مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری21غیر مدرسیمرکزیاراک091816224971500000160
 ارتقاء مرشدی گلستاندرجه سه1398/5/171398/5/201398/5/141398/5/20مردمرشدیکشوری40غیر مدرسیگلستانگرگان091137701362000000560
 داوری درجه سه خراسان رضویدرجه سه1398/5/11398/5/41398/4/191398/5/4مردداوری زورخانه ایکشوری35غیر مدرسیخراسان رضویمشهد091511452941500000740
 مربیگری البرز درجه سهدرجه سه1398/4/91398/4/141398/3/251398/4/14زن و مردمربیگری زورخانه ایکشوری13غیر مدرسیالبرزکرج091216117751500001360
 داوری زورخانه ای کرماندرجه سه1398/4/61398/4/91398/2/281398/4/9مردداوری زورخانه ایکشوری12غیر مدرسیکرمانکرمان09132413148150000940
 داوری خراسان جنوبی درجه سهدرجه سه1398/4/51398/4/81398/3/251398/4/8زن و مردداوری زورخانه ایکشوری16غیر مدرسیخراسان جنوبیبیرجند09155611262150000740
 مربیگری استان فارسدرجه سه1398/3/151398/3/201398/2/241398/3/20مردمربیگری زورخانه ایکشوری4غیر مدرسیفارسنی ریز091793035631700001360
 دوره کنترل مدرسی داوری تهران درجه سه1398/2/141398/2/141398/2/91398/2/15مردداوری زورخانه ایکشوری40مدرسیتهرانتهران0218881260120000048
 دوره کنترل مدرسی مربیگری تهراندرجه سه1398/2/141398/2/141398/2/91398/2/15مردمربیگری زورخانه ایکشوری37مدرسیتهرانتهران0218881260120000058
 مربیگری درجه سه زورخانه ای استان قزویندرجه سه1398/2/101398/2/151398/1/241398/2/10مردمربیگری زورخانه ایکشوری7غیر مدرسیقزوینقزوین091938114611500001360
 داوری استان مرکزی درجه سهدرجه سه1397/12/231397/12/261397/12/121397/12/25مردداوری زورخانه ایکشوری14غیر مدرسیمرکزیاراک086322348681700002040
 مربیگری سیستان و بلوچستاندرجه سه1397/12/191397/12/241397/12/71397/12/17مردمربیگری زورخانه ایکشوری3غیر مدرسیسیستان و بلوچستانزاهدان09155494152110001360
 داوری زورخانه ای کشوری خراسان شمالیدرجه سه1397/12/141397/12/171397/11/271397/12/5زن و مردداوری زورخانه ایکشوری14غیر مدرسیخراسان شمالیبجنورد091558498071700002040
 مربیگری درجه سه درجه سه1397/9/291397/10/21397/9/61397/9/10مردمربیگری زورخانه ایاستانی1غیر مدرسیزنجانزنجان0912745474001360
 یکسان سازی داوری قوانین و مقرراتدرجه سه1397/9/31397/9/41397/8/291397/9/2مردداوری زورخانه ایاستانی13غیر مدرسیقمقم091261576030216
 دوره مقدماتی بین المللی یکسان سازی داوریدرجه یک1397/7/131397/7/171397/7/91397/7/17مردداوری زورخانه ایکشوری26غیر مدرسیاردبیلاردبیل88305208400000624
 وره مقدماتی و یکسان سازی بین المللی مرشدیدرجه یک1397/7/131397/7/171397/7/91397/7/17مردمرشدیکشوری25غیر مدرسیاردبیلاردبیل883052084000001024
 دوره مقدماتی بین المللی یکسان سازی آموزش مربیگری درجه یک1397/7/131397/7/171397/7/91397/7/17مردمربیگری زورخانه ایکشوری21غیر مدرسیاردبیلاردبیل88305208400000624
 مربیگریدرجه بین الملل1396/11/291396/12/21396/12/151396/11/2مردمربیگری زورخانه ایاستانی28غیر مدرسیمرکزیاراک09186965742150000280ارتباط با فدراسیون: 02188306288
*طراح و برنامه نویس: زهرا فرهادی نیا *