سامانه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی


فهرست کلاس ها و کارگاه های آموزشی


   تعداد  25   

شناسهموضوع کلاسدرجهاز تاریختا تاریخشروع ثبت نامپایان ثبت نامجنسیترشتهسطحظرفیت باقی ماندهنوعاستانشهرتلفنهزینه ثبت نامتعداد درستعداد ساعت آموزشبرگذار شدهتایید شدهلغو شده
2019517573851341855149داوری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1398/8/11398/8/41398/6/271398/8/4مردداوری کشتی پهلوانیکشوری36غیر مدرسیخراسان شمالیبجنورد091558498071500000140
20194017573851341852149مربیگری کشتی پهلوانی درجه سه درجه سه1398/7/171398/7/221398/6/271398/7/22مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری36غیر مدرسیخراسان شمالیبجنورد091558498071500000160
20193717573851341849149مربیگری زورخانه ای درجه سه درجه سه1398/7/101398/7/151398/6/271398/7/15مردمربیگری زورخانه ایکشوری36غیر مدرسیخراسان شمالیبجنورد091558498071500000160
2019117573851341531159مربیگری زورخانه ای درجه سه نهاجادرجه سه1398/6/261398/6/311398/6/241398/6/31مردمربیگری زورخانه ایکشوری36غیر مدرسیتهرانتهران091907527841500000160
20191832589684211947105داوری زورخانه ای تهراندرجه دو1398/6/231398/6/261398/2/291398/6/26مردداوری زورخانه ایکشوری100غیر مدرسیتهرانتهران02188812601250000840
2019191757385134612147داوری درجه سه گلستاندرجه سه1398/6/201398/6/231398/4/151398/6/23مردداوری زورخانه ایاستانی36غیر مدرسیگلستانگرگان091137701361500000740
2019551757385134285598مربیگری کشتی پهلوانی درجه سهدرجه سه1398/6/61398/6/111398/6/61398/6/11مردمربیگری کشتی پهلوانیکشوری35غیر مدرسیمرکزیاراک091816224971500000160
201910325547216455498ارتقاء مرشدی گلستاندرجه سه1398/5/171398/5/201398/5/141398/5/20مردمرشدیکشوری40غیر مدرسیگلستانگرگان091137701362000000560
201917175738513410097داوری درجه سه خراسان رضویدرجه سه1398/5/11398/5/41398/4/191398/5/4مردداوری زورخانه ایکشوری35غیر مدرسیخراسان رضویمشهد091511452941500000740
2019443258968421151116مربیگری البرز درجه سهدرجه سه1398/4/91398/4/141398/3/251398/4/14زن و مردمربیگری زورخانه ایکشوری14غیر مدرسیالبرزکرج091216117751500001360
20193632589684211821125داوری زورخانه ای کرماندرجه سه1398/4/61398/4/91398/2/281398/4/9مردداوری زورخانه ایکشوری12غیر مدرسیکرمانکرمان09132413148150000940
20194532589684211553116داوری خراسان جنوبی درجه سهدرجه سه1398/4/51398/4/81398/3/251398/4/8زن و مردداوری زورخانه ایکشوری16غیر مدرسیخراسان جنوبیبیرجند09155611262150000740
2019432589684211431125مربیگری استان فارسدرجه سه1398/3/151398/3/201398/2/241398/3/20مردمربیگری زورخانه ایکشوری4غیر مدرسیفارسنی ریز091793035631700001360
20192432589684212955124دوره کنترل مدرسی داوری تهران درجه سه1398/2/141398/2/141398/2/91398/2/15مردداوری زورخانه ایکشوری40مدرسیتهرانتهران0218881260120000048
201953258968421292134دوره کنترل مدرسی مربیگری تهراندرجه سه1398/2/141398/2/141398/2/91398/2/15مردمربیگری زورخانه ایکشوری37مدرسیتهرانتهران0218881260120000058
20191132589684211310124مربیگری درجه سه زورخانه ای استان قزویندرجه سه1398/2/101398/2/151398/1/241398/2/10مردمربیگری زورخانه ایکشوری7غیر مدرسیقزوینقزوین091938114611500001360
201937325896842134293داوری استان مرکزی درجه سهدرجه سه1397/12/231397/12/261397/12/121397/12/25مردداوری زورخانه ایکشوری14غیر مدرسیمرکزیاراک086322348681700002040
20192732589684212646132مربیگری سیستان و بلوچستاندرجه سه1397/12/191397/12/241397/12/71397/12/17مردمربیگری زورخانه ایکشوری4غیر مدرسیسیستان و بلوچستانزاهدان09155494152110001360
20194917573851341641122داوری زورخانه ای کشوری خراسان شمالیدرجه سه1397/12/141397/12/171397/11/271397/12/5زن و مردداوری زورخانه ایکشوری14غیر مدرسیخراسان شمالیبجنورد091558498071700002040
201829192005262327271111مربیگری درجه سه درجه سه1397/9/291397/10/21397/9/61397/9/10مردمربیگری زورخانه ایاستانی1غیر مدرسیزنجانزنجان0912745474001360
201834192005262320441411یکسان سازی داوری قوانین و مقرراتدرجه سه1397/9/31397/9/41397/8/291397/9/2مردداوری زورخانه ایاستانی13غیر مدرسیقمقم091261576030216
2018233258968421181210دوره مقدماتی بین المللی یکسان سازی داوریدرجه یک1397/7/131397/7/171397/7/91397/7/17مردداوری زورخانه ایکشوری26غیر مدرسیاردبیلاردبیل88305208400000624
20183532589684211171210وره مقدماتی و یکسان سازی بین المللی مرشدیدرجه یک1397/7/131397/7/171397/7/91397/7/17مردمرشدیکشوری25غیر مدرسیاردبیلاردبیل883052084000001024
20183932589684211321110دوره مقدماتی بین المللی یکسان سازی آموزش مربیگری درجه یک1397/7/131397/7/171397/7/91397/7/17مردمربیگری زورخانه ایکشوری21غیر مدرسیاردبیلاردبیل88305208400000624
201810534439802635113مربیگریدرجه بین الملل1396/11/291396/12/21396/12/151396/11/2مردمربیگری زورخانه ایاستانی28غیر مدرسیمرکزیاراک09186965742150000280ارتباط با بخش پشتیبانی فنی نرم افزار: شماره پیام رسان گپ 09012774784 .
طراح و برنامه نویس: زهرا فرهادی نیا .