سامانه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی


فهرست جشنواره ها


        تعداد  2  

 نام جشنوارهسطحمرشدی30 تا 4040 تا 5050 تا 6060 تا 7070 تا 8080 تا 90-90+90+120خردسالاننونهالاننوجوانانجوانانامیدبزرگسالانپیشکسوتاناز تاریختا تاریخشروع ثبت نامپایان ثبت نامکشوراستانشهرتلفنهزینه ثبت نامتایید شدهلغو شده
 دهمین جشنواره مرشدان برتر ایرانکشوری1400/11/261400/11/261400/11/231400/11/25ایرانتهرانتهران091267852820
 نتا انتال لغل نعغکشوری1396/8/81396/8/111396/8/81396/8/8ایرانخوزستاناهواز65696985950000ارتباط با بخش پشتیبانی فنی نرم افزار: شماره پیام رسان گپ 09012774784 .
طراح و برنامه نویس: زهرا فرهادی نیا .