سامانه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی


به صفحه مشاهده فهرست کارگاه ها خوش آمدید.


         تعداد  29    

شناسهموضوع کارگاهدرجهاز تاریختا تاریخشروع ثبت نامپایان ثبت نامجنسیترشتهسطحظرفیت باقی ماندهاستانشهرتلفنهزینه ثبت نامتعداد ساعت آموزشبرگذار شدهتایید شدهلغو شده
201924175738513427912دوره رتبه بندی مرشدیدرجه سه1398/9/131398/9/141398/9/111398/9/14مردمرشدیکشوری40همدانهمدان09183137563200000060
20193117573851342212127دوره رتبه بندی مرشدی چهارمحال و بختیاریدرجه سه1398/5/31398/5/41398/4/311398/5/4مردمرشدیکشوری19چهار محال و بختیاریشهر کرد09133850804150000060
20193232589684211159126کنترل مدرسان و داوران مرشدیدرجه سه1398/3/281398/3/281398/3/211398/3/29مردداوری مرشدیکشوری96تهرانتهران888126011500008
2019232589684211221105کنترل داوران کشتی پهلوانیدرجه سه1398/3/211398/3/221398/2/221398/3/22مردداوری کشتی پهلوانیکشوری17تهرانتهران021888126011000008
2019132589684211631144بازآموزی مربیان خراسان رضویدرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه10خراسان رضویمشهد09151145294500000
20191532589684211632134بازآموزی داوران خراسان رضویدرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردداوری زورخانه ایمنطقه33خراسان رضویمشهد09151145294500000
2019153258968421169134بازآموزی داوران تهراندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردداوری زورخانه ایمنطقه46تهرانتهران09121891572500000
20191832589684211622144بازآموزی مربیان آذربایجان شرقیدرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه47آذربایجان شرقیتبریز09370558196500000
20192132589684211647134بازآموزی مربیان تهراندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه50تهرانتهران09155494152500000
20193932589684211628144بازآموزی مربیان همداندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه50همدانهمدان09183137563500000
20194432589684211633144بازآموزی مربیان اصفهاندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/15مردمربیگری زورخانه ایمنطقه34اصفهاناصفهان09135747726500000
20195032589684211614144بازآموزی مربیان فارسدرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه31فارسشیراز09171176153500000
2019932589684211629134بازآموزی داوران اصفهاندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/15مردداوری زورخانه ایمنطقه43اصفهاناصفهان09135747726500000
20194732589684211653134بازآموزی مربیان کردستاندرجه سه1398/2/121398/2/121398/1/271398/2/12مردمربیگری زورخانه ایمنطقه40کردستانسنندج09186665250500000
2019032589684211626144بازآموزی مربیان زنجاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه38زنجانزنجان09147454740500000
20191732589684211616134بازآموزی داوران خوزستاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردداوری زورخانه ایمنطقه31خوزستاناهواز09166111055500000
20192232589684211640134بازآموزیدرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه36تهرانتهران09155494152500000
2019232589684211620134بازآموزی داوران کردستاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردداوری زورخانه ایمنطقه41کردستانسنندج09186665250500000
2019232589684211620144بازآموزی مربیان کرمانشاهدرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه47کرمانشاهکرمانشاه09188323527500000
20193032589684211617144بازآموزی مربیان مرکزیدرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه42قمقم09189620638500000
20194232589684211636144بازآموزی مربيان خراسان جنوبیدرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه37خراسان جنوبیبیرجند09155611262500000
20194232589684211658134بازآموزی مربیان گیلاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه44گیلانرشت09113306747500000
20194432589684211622134بازآموزی داوران گیلاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردداوری زورخانه ایمنطقه44گیلانرشت09113306747500000
20194532589684211651134بازآموزی مربیان خوزستاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه37خوزستاناهواز09166111055500000
20195532589684211644134بازآموزی مربیان سیستان و بلوچستاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه27سیستان و بلوچستانزاهدان09155494152500000
2019113258968421168144بازآموزی مربیان یزددرجه سه1398/2/51398/2/51398/1/271398/2/5مردمربیگری زورخانه ایمنطقه31یزدیزد09132511147500000
20191432589684211656134بازآموزی مربیان مازندراندرجه سه1398/2/51398/2/51398/1/271398/2/5مردمربیگری زورخانه ایمنطقه40مازندرانساری09111513069500000
20193032589684211625134بازآموزی داوران یزددرجه سه1398/2/51398/2/51398/1/271398/2/5مردداوری زورخانه ایمنطقه41یزدیزد09132511147500000
201846192005262327171211توجیهی داوری زورخانه ایدرجه سه1396/1/11396/1/11395/12/201395/12/20مردداوری زورخانه ایاستانی5تهرانتهران0939152472406
ارتباط با بخش پشتیبانی فنی نرم افزار: شماره پیام رسان گپ 09012774784 .
طراح و برنامه نویس: زهرا فرهادی نیا .