سامانه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی


به صفحه مشاهده فهرست کارگاه ها خوش آمدید.


         تعداد  58    

 موضوع کارگاهدرجهاز تاریختا تاریخشروع ثبت نامپایان ثبت نامجنسیترشتهسطحظرفیت باقی ماندهاستانشهرتلفنهزینه ثبت نامتعداد ساعت آموزشبرگذار شدهتایید شدهلغو شده
 بازآموزی مربیان زورخانه ای آذربایجان شرقی اردبیل زنجان آدربایجان غربیدرجه سه1401/3/161401/3/161401/2/11401/3/16مردمربیگری زورخانه ایمنطقه36آذربایجان شرقیتبریز09370558196200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای سیستان و بلوچستاندرجه سه1401/3/131401/3/131401/2/11401/3/13مردمربیگری زورخانه ایاستانی36سیستان و بلوچستانزاهدان09155494152200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای خراسان شمالی خراسان رضوی گلستاندرجه سه1401/3/61401/3/61401/2/11401/3/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه36خراسان شمالیبجنورد09153871134200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای البرز قزوین تهراندرجه سه1401/3/61401/3/61401/2/11401/3/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه36البرزکرج09359286966200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای خوزستان بوشهر فارسدرجه سه1401/3/61401/3/61401/2/11401/3/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه36خوزستاناهواز09163013196200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای چهارمحال و بختیاریدرجه سه1401/3/61401/3/61401/2/11401/3/6مردمربیگری زورخانه ایاستانی36چهار محال و بختیاریشهر کرد09139796043200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای کرمان یزد هرمزگاندرجه سه1401/3/51401/3/51401/2/11401/3/5مردمربیگری زورخانه ایمنطقه50کرمانکرمان09132413148200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای مازندران گیلان سمناندرجه سه1401/3/51401/3/51401/2/11401/3/5مردمربیگری زورخانه ایمنطقه36مازندرانبابل09392160583200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای همدان مرکزی لرستان کردستان کرمانشاهدرجه سه1401/3/51401/3/51401/2/11401/3/5مردمربیگری زورخانه ایمنطقه36همدانهمدان09398559656200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای قمدرجه سه1401/3/51401/3/51401/2/11401/3/5مردمربیگری زورخانه ایاستانی30قمقم09124532085200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای اصفهاندرجه سه1401/3/51401/3/51401/2/11401/3/5مردمربیگری زورخانه ایاستانی50اصفهاناصفهان03132214852200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ای خراسان جنوبیدرجه سه1401/3/51401/3/51401/2/11401/3/5مردمربیگری زورخانه ایاستانی50خراسان جنوبیبیرجند09305615295200000010
 همسان سازی مدرسین مربیگری زورخانه ایدرجه سه1401/2/181401/2/191401/2/11401/2/17مردمربیگری زورخانه ایکشوری38تهرانتهران09131982794200000010
 همسان سازی مدرسین داوری زورخانه ایدرجه سه1401/2/181401/2/191401/2/11401/2/17مردداوری زورخانه ایکشوری20تهرانتهران09131982794200000010
 بازآموزی مربیان زورخانه ایدرجه سه1400/8/91400/8/91400/7/261400/8/8مردمربیگری زورخانه ایکشوری26تهرانتهران0913198279410000004
 بازآموزی داوران کشتی پهلوانی آنلایندرجه سه1400/6/231400/6/231400/6/201400/6/23مردداوری کشتی پهلوانیکشوری29تهرانتهران0913198279410000004
 بازآموزی داوران مرشدیدرجه سه1400/3/111400/3/111400/3/91400/3/11مردداوری مرشدیکشوری31تهرانتهران0913574772610000004
 همسان سازی مدرسین مرشدیدرجه سه1400/3/111400/3/111400/2/61400/3/11مردمرشدیکشوری32تهرانتهران0913574772610000004
 بازآموزی مربیان زورخانه ای گروه دومدرجه سه1400/2/261400/2/261400/2/201400/2/26مردمربیگری زورخانه ایکشوری47تهرانتهران0913574772610000004
 بازآموزی مربیان زورخانه ای گروه اولدرجه سه1400/2/251400/2/251400/2/201400/2/25مردمربیگری زورخانه ایکشوری65تهرانتهران0913574772610000004
 همسان سازی مدرسین داوری زورخانه ایدرجه سه1400/2/111400/2/111400/2/61400/2/11مردداوری زورخانه ایکشوری16تهرانتهران0913574772610000004
 همسان سازی مدرسین مربیگری زورخانه ایدرجه سه1400/2/81400/2/81400/2/51400/2/8مردمربیگری زورخانه ایکشوری23تهرانتهران0913574772610000004
 بازآموزی داوران زورخانه ای دومدرجه سه1400/1/251400/1/251400/1/231400/1/25مردداوری زورخانه ایکشوری20تهرانتهران0913574772610000004
 بازآموزی داوران زورخانه ای یکدرجه سه1400/1/241400/1/241400/1/101400/1/21مردداوری زورخانه ایکشوری5تهرانتهران0913574772610000004
 بازآموزی داوران کشتی پهلوانی آنلایندرجه سه1399/11/201399/11/201399/11/11399/11/20مردداوری کشتی پهلوانیکشوری30تهرانتهران0916704541410000002
 همسان سازی مدرسین مربیگری زورخانه ایدرجه سه1399/9/221399/9/221399/9/181399/9/18مردمربیگری زورخانه ایکشوری44تهرانتهران0916704541410000008
 دانش افزایی مدرسان مربیگری زورخانه ایدرجه سه1399/9/181399/9/181399/9/181399/9/18مردمربیگری زورخانه ایکشوری50تهرانتهران0916704541410006
 بازآموزی داوران زورخانه ای آنلایندرجه سه1399/8/191399/8/191399/8/181399/8/24مردداوری زورخانه ایکشوری13تهرانتهران0916704541410000002
 بازآموزی داوران زورخانه ای زنجان کرمان کرمانشاهدرجه سه1399/7/281399/7/281399/7/201399/7/28مردداوری زورخانه ایکشوری15تهرانتهران0916704541410000002
 دوره رتبه بندی مرشدیدرجه سه1398/9/131398/9/141398/9/111398/9/14مردمرشدیکشوری40همدانهمدان09183137563200000060
 دوره رتبه بندی مرشدی چهارمحال و بختیاریدرجه سه1398/5/31398/5/41398/4/311398/5/4مردمرشدیکشوری19چهار محال و بختیاریشهر کرد09133850804150000060
 کنترل مدرسان و داوران مرشدیدرجه سه1398/3/281398/3/281398/3/211398/3/29مردداوری مرشدیکشوری96تهرانتهران888126011500008
 کنترل داوران کشتی پهلوانیدرجه سه1398/3/211398/3/221398/2/221398/3/22مردداوری کشتی پهلوانیکشوری17تهرانتهران021888126011000008
 بازآموزی مربیان خراسان رضویدرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه10خراسان رضویمشهد09151145294500000
 بازآموزی داوران خراسان رضویدرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردداوری زورخانه ایمنطقه33خراسان رضویمشهد09151145294500000
 بازآموزی داوران تهراندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردداوری زورخانه ایمنطقه46تهرانتهران09121891572500000
 بازآموزی مربیان آذربایجان شرقیدرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه47آذربایجان شرقیتبریز09370558196500000
 بازآموزی مربیان تهراندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه50تهرانتهران09155494152500000
 بازآموزی مربیان همداندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه50همدانهمدان09183137563500000
 بازآموزی مربیان اصفهاندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/15مردمربیگری زورخانه ایمنطقه34اصفهاناصفهان09135747726500000
 بازآموزی مربیان فارسدرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/13مردمربیگری زورخانه ایمنطقه31فارسشیراز09171176153500000
 بازآموزی داوران اصفهاندرجه سه1398/2/131398/2/131398/1/271398/2/15مردداوری زورخانه ایمنطقه43اصفهاناصفهان09135747726500000
 بازآموزی مربیان کردستاندرجه سه1398/2/121398/2/121398/1/271398/2/12مردمربیگری زورخانه ایمنطقه40کردستانسنندج09186665250500000
 بازآموزی مربیان زنجاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه38زنجانزنجان09147454740500000
 بازآموزی داوران خوزستاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردداوری زورخانه ایمنطقه31خوزستاناهواز09166111055500000
 بازآموزیدرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه36تهرانتهران09155494152500000
 بازآموزی داوران کردستاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردداوری زورخانه ایمنطقه41کردستانسنندج09186665250500000
 بازآموزی مربیان کرمانشاهدرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه47کرمانشاهکرمانشاه09188323527500000
 بازآموزی مربیان مرکزیدرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه42قمقم09189620638500000
 بازآموزی مربيان خراسان جنوبیدرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه37خراسان جنوبیبیرجند09155611262500000
 بازآموزی مربیان گیلاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه44گیلانرشت09113306747500000
 بازآموزی داوران گیلاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردداوری زورخانه ایمنطقه44گیلانرشت09113306747500000
 بازآموزی مربیان خوزستاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه37خوزستاناهواز09166111055500000
 بازآموزی مربیان سیستان و بلوچستاندرجه سه1398/2/61398/2/61398/1/271398/2/6مردمربیگری زورخانه ایمنطقه27سیستان و بلوچستانزاهدان09155494152500000
 بازآموزی مربیان یزددرجه سه1398/2/51398/2/51398/1/271398/2/5مردمربیگری زورخانه ایمنطقه31یزدیزد09132511147500000
 بازآموزی مربیان مازندراندرجه سه1398/2/51398/2/51398/1/271398/2/5مردمربیگری زورخانه ایمنطقه40مازندرانساری09111513069500000
 بازآموزی داوران یزددرجه سه1398/2/51398/2/51398/1/271398/2/5مردداوری زورخانه ایمنطقه41یزدیزد09132511147500000
 توجیهی داوری زورخانه ایدرجه سه1396/1/11396/1/11395/12/201395/12/20مردداوری زورخانه ایاستانی5تهرانتهران0939152472406
ارتباط با فدراسیون: 02188306288
*طراح و برنامه نویس: زهرا فرهادی نیا *