سامانه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی


به صفحه مشاهده فهرست زورخانه ها خوش آمدید.
         
       تعداد  732


کد پستینام زورخانهاستانشهربقیه آدرستلفنساعت های کاریمساحتنوع زورخانهجنسیت زورخانهسال تاسیسنام مدیرنام خانوادگی
0000000001پوریای ولیزنجانسلطانیه سلطانیه09104827249 روزهای یکشنبه.سه شنبه و جمعه120دولتی: سایر ارگان هامرد1383/4/9محمودزمانی
0000000003سردار شهید قاسم سلیمانیزنجانخدا بنده چهارراه تختی09127410678 روزهای فرد از ساعت ۲۰تا۲۲1000دولتی: وزارت ورزشمرد1399/11/22مصطفیابیلی
0000001225شیر خدای چالشترچهار محال و بختیاریشهر کرد چالشتر بلوار رهبر خیابان امام09137341225 19 الی 211003مرد1390/3/20حشمت اله زادگان حسن
0000007737جوانمردان فرادنبهچهار محال و بختیاریبروجن فرادنبه ، استادیوم ورزشی09137017737 20الی22250دولتی: وزارت ورزشمرد1398/11/20محمدحسینربیعی
0000011111اداره زندان هازنجانزنجان اداره زندان ها09126423716 ۸الی۹صبح300دولتی: سایر ارگان هامرد1390/1/29بیاتبیات
0000064718پوریای ولیخوزستانشوش هفت تپه ۲۴ دسگاه06142866023 روزهای زوج 18 ال ۲۰100خصوصیمرد1350/5/14مجید دهگان
0000088187حیدر کرارچهار محال و بختیاریشهر کرد شهر اشکفتک09140826814 روز های زوج500دولتی: وزارت ورزشمرد1391/1/1محمدحسینکرمی
0101111111ذوالفقارخراسان رضویبردسکن خیابان قائم، خیابان خیرین مدرسه ساز0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1369/12/22کفاش زادهکفاش زاده
0110101010امام علی تکراری حذف شودخراسان رضویخلیل آباد اول خلیل آباد، روبروی بیمارستان خاتم الانبیا0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1384/12/22ناصریناصری
0111111111ولی عصرخراسان رضویگنابادخیابان ناصرخسرو0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1358/12/22بخشی زادهبخشی زاده
0112121212پوریا ولیخراسان رضویتربت جام خیابان هیئت ابوالفضل، کوی شیخ ها0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1380/12/22اکبریاکبری
0113131313پهلوان حیدر توکلخراسان رضویدرگز چهارراه آزادی، استادیوم آزادی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1376/12/22خانزادهخانزاده
0114141414شهید چمرانخراسان رضویمشهد چهارراه لشگر0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1359/12/22محمودفخار
0122222222برقخراسان رضویکاشمر حاشیه خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 40935420316817 الی 241000خصوصیمرد1367/12/22احمدمؤذن
0133333333شهید فیوجی مقدم تکراری حذف شودخراسان رضوینیشابور خیابان کمال الملک، جنب اداره ورزش و جوانان0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1345/12/22حسینمیری
0144444444امیرالمؤمنینخراسان رضویبجستان خیابان 12 فروردین 2، کوچه شهید کریم زاده0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1393/12/22مجیدمدنی
0155555555شهدای شهرستان زاوهخراسان رضویزاوه پشت مسجد جامع، میدان نجفیه0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1389/12/22جامیجامی
0166666666امام علی تکراری حذف شودخراسان رضویفریمان دور میدان فرمانداری، (میدان شهید مطهری)0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1370/12/22شرعیشرعی
0177777777شمس الدینخراسان رضویمشهد طرقبه0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1380/4/17چراغیچراغی
0177896311شهدای ونکتهرانشمیرانات محله ونک09126322563 16 الی 21200خصوصیمرد1373/7/4منصورونکی
0188888888شهدا دو مرتبه ثبت شده حذف شودخراسان رضویتربت حیدریه خیابان قائم، جنب باغ ملی، روبروی مزار قطب الدین حیدر0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1359/12/22رضاییرضایی
0199999999پوریا ولیخراسان رضویسبزوار دور میدان نقابشک0935420316817 الی 241000دولتی: وزارت ورزشمرد1356/12/22اداره ورزش اداره ورزش
0211111111شهید زارع حسینیخراسان رضویگناباد خیابان المهدی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1373/12/22محمدزارع حسینی
0214141414آستان قدس رضویخراسان رضویمشهد چهارراه خیام0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1375/12/22رضااحدیان
0222222222حضرت علی اکبر تکراری حذف شودخراسان رضویکاشمر خیابان قائم، کوچه سلمان فارسی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1374/12/22محمدرمضان نژاد
0233333333شهرداری تکراری حذف شودخراسان رضوینیشابور خیابان فردوسی شمالی، جنب اداره فضای سبز0935420316817 الی 241000دولتی: سایر ارگان هامرد1370/12/22علی محمدخاتمی
0255555555امام علیخراسان رضویزاوه خیابان پارک شهرداری0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1396/12/22حیدریحیدری
0277777777گلستانخراسان رضویمشهد گلستان0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1396/5/1جوادیجوادی
0288888888نواب صفویخراسان رضویتربت حیدریه خیابان فرمانداری، روبروی اداره دارایی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1350/12/22غلامیغلامی
0299999999سربداران تکراری حذف شودخراسان رضویسبزوارمیدان اسرار 0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1358/12/22غلامیغلامی
0311111111حضرت امیر دلوییخراسان رضویگناباد روستای دلویی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1373/12/22سمیعیسمیعی
0314141414امیر کبیرخراسان رضویمشهد فلکه عدل خمینی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1378/12/22امیرچوبدار
0322222222تختیخراسان رضویکاشمر خیابان 15 خرداد، 15 خرداد 30935420316817 الی 241000خصوصیمرد1350/12/22شایگانشایگان
0333333333شهید سید احمد عابدی تکراری حذف شودخراسان رضوینیشابور خیابان شهید جعفری، روبروی اداره ثبت و اسناد0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1371/12/22هادیقادری
0377777777شهداخراسان رضویمشهد شاندیز0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1396/12/15حسینفیضی
0388888888صیاد شیرازیخراسان رضویتربت حیدریه کارخانه قند0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1361/12/22زورخانه صیادزورخانه صیاد
0399999999ولیعصرخراسان رضویسبزوار خیابان بیهقی، روبروی صندوق جاویدان0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1360/12/22هراتیهراتی
0411111111پوریای ولیخراسان رضویگناباد دهستان بیلند، عسلخانه قدیمی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1368/12/22اسماعیلازقندی
0414141414شهداخراسان رضویمشهدفلکه آب 0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1320/12/22محمدکارگر
0422222222بسیجخراسان رضویکاشمر خیابان خرمشهر، روبروی باغ مزار0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1390/12/22باغستانیباغستانی
0477777777شهرداریخراسان رضویمشهدشاندیز0935420316817 الی 241000دولتی: سایر ارگان هامرد1380/5/10حسن نژادحسن نژاد
0488888888بسیجخراسان رضویتربت حیدریه داخل خیابان بسیج، جنب پاسگاه0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1392/12/22بسیجبسیج
0499999999مولای متقیانخراسان رضویسبزوار چهاررا بازار روس، جنب پادگان عرب ها0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1362/12/22خادمیخادمی
0511111111دلاوران امیرخراسان رضویگناباد روستای باغ آسیا، حمام قدیمی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1372/12/22ناصرباصری
0514141414شهید احمدیخراسان رضویمشهد طلاب، المهدی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1360/12/22حمیدنوذری
0522222222روستای فروتقهخراسان رضویکاشمر روستای فروتقه0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1389/12/22روستای فروتقهروستای فروتقه
0588888888شهید ازملخراسان رضویتربت حیدریه خیابان منصوریه، میدان دژبان، داخل پادگان ارتش0935420316817 الی 241000دولتی: سایر ارگان هامرد1393/12/22اقبالیاقبالی
0599999999ذوالفقار تکراری حذف شودخراسان رضویسبزوارخیابان فیاض، روبروی ثبت احوال0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1367/12/22نقیب زادهنقیب زاده
0611111111پوریای ولیخراسان رضویگناباد دهستان بیلند، حمام قدیمی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1390/12/22حسین زادهحسین زاده
0614141414بانک ملیخراسان رضویمشهد آزادشهر0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1385/12/22اصغرعدالتیان
0616407380حیدرکرارخوزستاناهواززیبا شهر مجموعه ورزشی بابک معتمد09166128639 روزهای فرد ساعت ۱۷ الی ۲۲300دولتی: وزارت ورزشمرد1392/5/7رضاتفکری
0622222222روستای فرخ آبادخراسان رضویکاشمر روستای فرخ آباد0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1394/12/22شبانشبان
0688888888فرزقخراسان رضویتربت حیدریه روستای فرزق0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1386/12/22باقریباقری
0699999999ایران باستانخراسان رضویسبزوار چهارراه رضوی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1370/12/22علیناری
0711111111حضرت مرتضی علیخراسان رضویگناباد خیابان بهار، حمام قدیمی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1378/12/22رسولمحمد زاده
0714141414نیروی انتظامیخراسان رضویمشهد رضا شهر0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1392/12/22رشیدیرشیدی
0788888888بنهنگخراسان رضویتربت حیدریه روستای بنهنگ0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1392/12/22حیدریحیدری
0799999999چهارده معصومخراسان رضویسبزوار توحید شهر، مسجد 14 معصوم0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1392/12/22صفارصفار
0811111111حضرت امیرخراسان رضویگناباد روستای قوژد، کاروانسرای قدیمی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1396/12/22اکبرنجاری
0814141414لشگر هفتاد و هفتخراسان رضویمشهد خیابان سردادور0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1380/12/22سید رضویسید رضوی
0911111111صالحخراسان رضویگناباد بیدخت، حمام قدیمی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1380/12/22کاشانیکاشانی
0914141414پشتیبانی منطقه پنج شمالشرقخراسان رضویمشهدخیابان سردادور0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1380/12/22ابراهیممشکیدان
1010123150پوریای ولیتهرانبهارستان خیابان شهرداری09125452414 17 الی 22600دولتی: وزارت ورزشمرد1398/11/15بهمن رزاق زاده
1011111111غدیرخراسان رضویگناباد روستای بیدخت، سالن کشتی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1390/12/22دهمردهدهمرده
1012369630پهلوان گتمیریتهراندماوند دماوند0912365503616 الی 22500خصوصیمرد1394/3/4احمدرضاگتمیر
1014141414هلال احمرخراسان رضویمشهدخیابان امام خمینی 0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1390/12/22زارعزارع
1111111111حضرت ابوالفضلخراسان رضویگناباد روستای مند0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1390/12/22حسنمهرزاد
1112121213شهید اژدریتهرانتهران جماران09121508951 19 الی 22400خصوصیمرد1384/2/6علی عرفانی
1112454639شهدای نفتتهرانتهران شهرک نفت منطقه 209127380656 16 الی 21800خصوصیمرد1394/3/7محمد جعفرجهانشاهخانی تجریشی
1114141414فاتح خیبرخراسان رضویمشهد قاسم آباد، تقاطع شاهد و اندیشه، مجموعه ورزشی کوثر0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1392/12/22مجیدصفار
1114669411شهید فهمیدهتهرانتهران حسن آباد دانشگاه علمی کاربردی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای02166715021 11 صبح تا 7 عصر200دولتی: وزارت ورزشمرد1340/3/21مهدی زرشکیان
1121516178سرتختتهرانری کوچه غلامرضا09104552337 19 الی 21200خصوصیمرد1384/2/3عباسقربانی پور
1126356890سید الکریمتهرانری باقرشهر-خ موسی بن جعفر09121142875 19 الی 21500خصوصیمرد1397/4/3مجتبیساداتی
1171937311شهید عراقیتهرانتهران خیابان 17 شهریور-دروازه دولاب-خیابان شهید شیرازی-کوچه سیقیان-پلاک20912272584515 الی 20300دولتی: وزارت ورزشمرد1397/3/23غلامرهگشا
1171937425آیت الله طالقانیتهرانشمیرانات چیذر09122395526 18 الی 23250خصوصیمرد1359/4/9میلادچیذری
1171947615امام علی لواسانتهرانشمیرانات لواسان09395208767 19 الی 21300خصوصیمرد1386/4/9موسیشکارچیان
1177889515امام علیتهرانشمیرانات خیابان پاسداران09104552337 20:30 تا 22300دولتی: سایر ارگان هامرد1383/4/9یدالله رییسی
1211111111حیدر کرارخراسان رضویگناباد روستای بهاباد، حسینیه بهاباد0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1385/12/22انصاریانصاری
1212131415علی ابن ابیطالبتهرانقرچک میدان طلاعیه-میدان گل گندم-بهار شمالی 32-جنب سالن تربیت بدنی09123441422 20:30 تا 22600دولتی: وزارت ورزشمرد1393/4/4کریمکرد امینی
1214141414شه لافتیخراسان رضویمشهد آرامگاه فردوسی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1385/12/22رستم قاسمی
1233211231خیبرسمنانشاهرود خیابان کاج0233211231 در ایام هفته250دولتی: سایر ارگان هامرد1368/10/23حمیدرضااویس قرنی
1236589654پوریای ولیسمنانگرمسار ایوانکی خ طالقانی مجموعه شهید اشتری35422292همه روزه85خصوصیمرد1372/5/15علیمستوری
1311111111پوریای ولیخراسان رضویگناباد روستای خیبری، عسلخانه0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1396/12/22سلطانیسلطانی
1313188581شهداءچهار محال و بختیاریبن جنب اداره ورزش وجوانان383372282820:30 الی22:30300دولتی: وزارت ورزشمرد1388/11/12آیت اللهاکبری
1314141414نیروی هواییخراسان رضویمشهد خیابان نخریسی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1380/12/22حقیقیحقیقی
1336985685شهدای چهاردانگهتهرانرباط کریم شهر چهاردانگه-جنب اداره ورزش09104552337 18 الی 23800خصوصیمرد1392/6/11پرویزحاجی کریم
1345977980شیرافکنتهرانتهرانخ آذربايجان-روبه روي مسجد امام علي-كوچه پيرمرادي0912376395016 الی 22400خصوصیمرد1313/3/10مجیدمعصومی
1376637583باب الحوائجتهرانتهران یافت آباد،میدان معلم،خیابان حیدری،نبش کوچه اسلامی09121187022 16 الی 23400خصوصیمرد1375/3/30اسماعیلسرپرست
1376656763تختیآذربایجان شرقیمراغه پشت اداره بسیج09144211974 ٢٠ الی ٢٢200دولتی: وزارت ورزشمرد1374/2/10محمودآشنائیان
1377789632شیرتهرانتهران خ نبرد شمالی09361746107 16 hg23300خصوصیمرد1304/4/10علی اکبرطاهری
1387831361شهید ارژنگیتهرانتهران مهرآباد-پایگاه یکم شکاری0912501426115 الی 20200دولتی: سایر ارگان هامرد1391/3/12رضاسعدی نژاد
1394714111پاس تعطیل استتهرانتهران شهرک اکباتان09104552337 18 الی 21200دولتی: سایر ارگان هامرد1369/12/18محمدنجات مهر
1396113311سایپاتهرانتهرانکیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا09127629273 16 الی 21300دولتی: سایر ارگان هامرد1375/5/15محمدعظیمیان
1396585231شهدای حکیمیهتهرانتهران شمال شرق-حکیمیه09121891572 16 الی 21200خصوصیمرد1398/8/6علیمسعودی
1414141414شهرداریخراسان رضویمشهد پنجراه0935420316817 الی 241000دولتی: سایر ارگان هامرد1375/12/22مهرانریاحی
1455555521شجاعت وحدت سابقتهرانتهران شمال شرق-نظام آباد0بوستان کوثر09121891572 16 الی 23200دولتی: سایر ارگان هامرد1386/4/9عزیزالهفتاحی
1457853853سالن جناب حبیب بن مظاهر تهرانتهران خیابان ابوذر (فلاح) خیابان شهید قفیلی- خیابان شهید گودرزی-حسینیه سپاه09121307635 روزهای زوج3503مرد1399/1/1محمدحسینمرادی
1467379301زورخانه پوریای ولی اردبیلاردبیل اردبیل شهرک رسالت مجتمع ورزشی شهید رجایی 09148205006 روزهای زوج 19 تا 21 کشتی پهلوانی روزهای فرد 21 تا 23 زورخانه ای 600دولتی: وزارت ورزشمرد1381/4/22اکبرخوب ایمچه
1475718441شهدای قلعه نوتهرانتهران اتوبان تهران ورامین-کوچه فتح-پلاک1009193244476 19 الی 21300خصوصیمرد1360/3/30حسن خدارحم
1514141414کارگرانخراسان رضویمشهد میدان فردوسی0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1357/12/22تقینجاتی
1556963204حضرت مسلمتهرانتهران جنوب غرب-یافت آباد09123079550 16 الی 21100خصوصیمرد1392/4/6اصغرنورالهی
1614141414پاسارگادخراسان رضویمشهد بلوار معلم، سه راه زندان0935420316817 الی 241000خصوصیمرد1392/12/22صبوحیصبوحی
1617613361بیت العباستهرانتهران مسعودیه جنب آتشنشانی09122192104 18 الی 23115خصوصیمرد1384/3/13جهانگیرآقاپور
1646654693جابانتهراندماوند شهر جابان09123120493 18 الی 23700خصوصیمرد1391/8/12غلامبابایی
1659119715شهدای هسته ایتهرانپردیس میدان فلسطین-خیابان اندیشه-بوستان ولایت09195332267 18 الی 21300خصوصیمرد1395/4/12امیرهاشم زاده
1679850130سرتختتهرانری خیابان شهید غیبی091244444520 16 الی 21300دولتی: سایر ارگان هامرد1390/5/18محمد قربانی
1686963740شهدای چهاردانگهتهراناسلام شهر چهاردانگه-خیابان زارع-کوچه بهار09197355710 16 الی22500دولتی: وزارت ورزشمرد1392/7/6پرویزحاجی کریم
1696835057شهیدان انارکی محمدیکرمانانار خیابان دکتر شریعتی09131923386 9-11 روزهای فرد500خصوصیمرد1364/1/1علیانارکی محمدی
1696932104حیدرکرارتهراناسلام شهر انتهای شهرگ قائم09125247292 16 الی 21300دولتی: وزارت ورزشمرد1390/2/6علیآرمیان
1715108890نامجوتهرانتهران خیابان آزادی-جنب آتش نشانی09123403957 18 الی 21500خصوصیمرد1386/5/19محمد ربیعی
1733734871شهید پروردهتهرانتهران شمال شرق-خیابان دماوند09121891572 19 الی 21200دولتی: سایر ارگان هامرد1391/9/3حسینآزادی
1771644373شهدای دولاب تعطیل استتهرانتهران خیابان شهید عجب گل09121891572 17 الی 22400دولتی: سایر ارگان هامرد1393/3/18ناصرکدخدارستم
1778733611بانک ملی تهرانتهران خیابان فردوسی09127262659 16 الی 21300دولتی: وزارت ورزشمرد1356/2/11حمیدصفاریان
1778733612طلاچیتهرانتهران خیابان ری-جنب پل ری09125024893 18 الی 21300خصوصیمرد1331/8/11مصطفیکیانتاش
1778733615پهلوان پورتهرانتهران خیابان وحدت اسلامی09121891572 18 الی 21250خصوصیمرد1379/6/18علی نعیمی
1778733619قصرفیروزهتهرانتهران اتوبان بسیج-قصرفیروزه09124345015 19 الی 21300دولتی: سایر ارگان هامرد1376/4/16قربانسامی
1778736110جم تعطیل استتهرانتهران انتهاي خ17شهريور-كوچه جهانگير09197272173 18 الی 21300خصوصیمرد1353/4/8فرامرزنجفی
1778933100هژبرتهرانتهران خیابان مولوی09123754585 16 الی22300خصوصیمرد1378/4/6حسنپناهی
1778933611ذوالفقار تکراری حذف شودتهرانتهران میدان خراسان-خیابان طیب0233156312 16 الی22300خصوصیمرد1356/3/31ابوالفضلرشیدی
1778963101ذوالفقارتهرانتهران میدان خراسان-خیابان طیب02133036360 16 الی22300خصوصیمرد1356/3/31ابوالفضلرشیدی
1778963300شهید خضرایی تکراری حذف شودتهرانتهران پادگان شهید خضرایی0912189157214 الی 17300دولتی: سایر ارگان هامرد1390/6/4مجیدکفشچی
1778963501شیرتهرانتهران جنوب شرق-خیابان نبرد شمالی09361746107 16 الی22200خصوصیمرد1375/3/6علیطاهری طلوع
1778963620نامجو تکراری حذف شودتهرانتهران خیابان آزادی-جنب آتش نشانی09123403957 16 الی 21500دولتی: سایر ارگان هامرد1386/7/30محمد ربیعی
1778996306علی ابن ابیطالبتهرانتهران شمال شرق-خیابان آیت09163612284 18 الی 21300دولتی: سایر ارگان هامرد1396/5/16حشمت الهباقری
1779696310باغ موزه قصرتهرانتهران خیابان شریعتی-خیابان پلیس09123110455 17 الی 22300خصوصیمرد1391/5/9محمدنجات مهر
1785256320بابالحوائج کهریزکتهرانری کهریزک09123485676 16 الی 21800خصوصیمرد1387/2/6حسینشکرالله
1787194318شهداخراسان شمالیگرمه مجموعه ورزشی آزادی05832249324 20 الی 24200دولتی: وزارت ورزشمرد1392/2/17عبداللهنصرتی
1789699654بانک ملی تکراری حذف شودتهرانتهران خیابان فردوسی09127262659 16 الی 21200دولتی: سایر ارگان هامرد1390/4/6علیصفیاری
1789911120حسین بن علیتهرانشهریار فاز 4 اندیشه09121620856 19 الی 21300خصوصیمرد1384/4/3مهدیحاجی محمره
1789963204شهید خضراییتهرانتهران پایگاه شکاری09121349508 16 الی 21200دولتی: سایر ارگان هامرد1392/7/12مجیدکفشچی
1791736845جم تعطیل است تکراری حذفتهرانتهران خ 17 شهریور -خ جهانگرد09104552337 18 الی 21300خصوصیمرد1383/3/10عباسمخملیان
1879996352قائمتهرانتهرانبزرگراه محلاتی-میدا ن سرآسیاب دولاب09104552337 18 الی 23200خصوصیمرد1387/4/16داودکوشکستانی
1889614563سالن پیامتهرانتهران شمال شرق-خیابان شریعتی09121891572 16 الی 21200دولتی: سایر ارگان هامرد1387/2/6مهدی راسخ
1889619500شهدای گمنامتهرانشمیراناتشمیرانات-ازگل09127380656 16 الی 21200دولتی: سایر ارگان هامرد1399/3/14محمدتجریشی
1889663520توسلی تعطیل استتهرانتهران میدان امام حسین7753153017 الی 21250خصوصیمرد1330/3/11جعفرتوسلی
1889689630پهلوان کربلاتهرانتهران مشیریه-پارک پامچال09121887057 19 الی 21100دولتی: سایر ارگان هامرد1384/2/16فرهاداشکی
1899963521شهدای پانزده خردادتهرانپیشوا شهرستان پیشوا09126383259 18 الی 21130خصوصیمرد1390/7/8سید ابراهیمحسینی
1989810102شهدای شهر ریتهرانری میدان فرمانداری-جنب اداره ورزش09125991203 16 الی 21300دولتی: وزارت ورزشمرد1385/2/6محسننحوی پور
1989830365دانشگاه تهرانتهرانتهران خیابان انقلاب-داخل دانشگاه تهران09126151563 16 الی 21200دولتی: سایر ارگان هامرد1385/2/20رضازرشکیان
1989963520شهدای ورامینتهرانورامین ورامین0912134950818 الی 22400دولتی: وزارت ورزشمرد1385/4/10رضا عرب
1989963963شهدای فرحزادتهرانشمیرانات شمیران-فرحزاد09123302559 21 الی 23:30500دولتی: سایر ارگان هامرد1393/6/8حمیدفرحزادی
1991015632دخانیاتتهرانتهران خیابان شمشمیری02166963010 17 الی 22300دولتی: سایر ارگان هامرد1370/6/23علی شهیدی
1991251630تختیتهرانری خیابان ابن بابویه02155536320 16 الی 21300دولتی: سایر ارگان هامرد1392/5/6علیزارع
1995256321جوانمرد قصابتهرانری بلوار شهید غیبی-جنب آتش نشانی09127356567 16 الی22500خصوصیمرد1391/4/6محسنمقدسی
1995257201عبدالله زارعتهرانری میدان مادر02155636320 16 الی 21300دولتی: سایر ارگان هامرد1391/5/6محمد احمدی
1998639612شهید طوقانیتهرانتهرانخیابان ارتش- شهرک شهید محلاتی 09121581016 21 الی 23:30200دولتی: سایر ارگان هامرد1389/4/16علیرضاربیعی
1998639912صنایع دفاع امام علی تکراری حذف شودتهرانشمیرانات شمیران-خیابان پاسداران-سه راه اختیاریه09126506358 21 الی 23:30800دولتی: سایر ارگان هامرد1350/7/16علی افشارپور
1998639991حیدر کرار تکراری حذف شودتهراناسلام شهر اسلامشهر09191077702 18 الی 23500خصوصیمرد1389/2/8علی مولایی
1998867911زورخانه حیدرکرار سریش آبادکردستانقروه سریش آباد خیابان میدان معلم بلوار بوعلی سینا اداره ورزش و جوانان09121932191 روزهای زوج ساعت 16 الی 21440دولتی: وزارت ورزشمرد1397/5/22شوذبجباری
1999963526امام علی لواسان تکراری حذف شودتهرانشمیرانات شمیران-لواسان-جاده کف09122016156 21 الی 23:30650دولتی: وزارت ورزشمرد1363/5/16منصورافراسیابی
2154236542شهیدان بستانسمنانسمنان خیابان سعدی33341504 همه روزه500دولتی: وزارت ورزشمرد1352/5/15عبدالرضازیاری
2541254124ذوالفقارسمناندامغان خ شهید مطهری ک شهید رجب بیگی35237777همه روزه300خصوصیمرد1367/5/16محمودناهیدی
3133975766عیارانالبرزکرج نرسیده به میدان امام حسین - جنب سالن کیانپور - زورخانه عیاران02632860705 8 صبح الی 23700دولتی: وزارت ورزشمرد و زن1383/11/22میثمموحدی مهر
3134643199پیشکسوت علامه قاسمی دارستانیگیلانرودبار ییلاق دارستان01334624517سه شنبه ها ساعت19 الی21 و صبح جمعه 230خصوصیمرد1363/4/6علامهقاسمی
3144913631کارکنان صنعتی جهان یا باشگاه ورزشی فاتحالبرزکرج کرج جهانشهر خیابان کسری(خیابان شهید کلهر)کوچه رستم باشگاه جهان02634447939 روزهای فرد و جمعه از ساعت 18 تا 22180دولتی: سایر ارگان هامرد1345/5/1محمدسهرابی شعبجره
3153613111یاران تواناتهرانملاردسه راهی اندیشه، مجموعه شهید ثمری09127656123 18 الی 21250دولتی: وزارت ورزشمرد1391/4/6حامدتوسلی
3158777871زورخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیالبرزکرج کرج بلوار امامزاده حسن ، داخل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی02632223044 9 صبح تا 7عصر300خصوصیمرد1327/2/1محسندباغها
3175838773شهدای فردیسالبرزفردیس جاده ملارد شهرداری منطقه یک09121750875 روزهای زوج ساعت 20:30 به بعد500دولتی: سایر ارگان هامرد1386/4/1علیشیرشاهی
3176763351پهلوانسرای آموزشی هادیالبرزکرج فردیس فلکه 5 شهرک سپاه خیابان اول غربی پلاک 1602636508637 هر روز250خصوصیمرد1397/5/28محمدهادیخضرایی گنجی فر
3187133647پوریای ولیالبرزاشتهارد جنب شهرداری مجتمع ورزشی شهید ملامحمدی09121985759 روزهای زوج تا 8 شب250دولتی: وزارت ورزشمرد1394/8/12سید رحیمسادات
3187186347عشاق الحسینالبرزاشتهارد روبه روی دانشگاه پیام نور09120841231 19-22:30730خصوصیمرد1398/2/20سجادقربانی
3225322565شیخ محمد طهرانیسمنانشاهرود دانشگاه صنعتی02312345678در ایام هفته250دولتی: سایر ارگان هامرد1397/10/24حسینحسنی
3245214521ذوالفقارسمنانشاهرود روستای میغان02312345678در ایام هفته400دولتی: وزارت ورزشمرد1390/11/16حبیب الهوفایی
3251673769هنر شهریارتهرانشهریار شهریار65269585 19 الی 21300خصوصیمرد1396/4/3ذبیح اللهممقانی
3331485977امام علیالبرزنظر آباد خیابان امام خمینی نبش نگارستان 30912602634114 الی 21180خصوصیمرد1401/5/26رسولحجرگشت
3356985410حیدر کرار تکراری حذف شودتهراناسلام شهراسلامشهر0انتهای شهرک قائمیه09191077702 19 الی 21500خصوصیمرد1393/2/28علیمولایی
3361647418میرزاکوچک خان جنگلیالبرزساوجبلاغ شهرک ولیعصر جنب فروشگاه فرهنگیان خیابان خرازی09122139963 روزهای زوج 21-181250دولتی: وزارت ورزشمرد1373/2/15علیسامانی پور
3399168559علی ابن ابیطالبتهرانپاکدشت پاکدشت ، روستای محمود آباد0912183588119:30 الی 21200دولتی: وزارت ورزشمرد1383/3/28بهروزسیاه منصوری
3413918958شهداقزوینقزوین خ ش فیاص بخش داخل پارک09196589400 10 الی 12900خصوصیمرد1387/4/10علیحاج ولیان
3415613134غدیرقزوینقزوین طالقانی مجتمع پردیس09122825093 18-21200دولتی: سایر ارگان هامرد1396/3/12امیرحسین زهرایی
3415937977شهید رجاییقزوینقزوینکمربندی شهید رجایی زیر اداره کل ورزش و جوانان09125812143 6 الی 11 شب250خصوصیمرد1357/4/10علی اکبر حاجی ولیان قزوینی
3416124495حیدر کرارقزوینقزوینشریفیه روبروی بانک تجارت09122818235 6 الی 1155خصوصیمرد1384/5/10محسنبهتویی
3417674658حضرتیقزوینقزوین سلامگاه جنب حمام مقدم09127840379 20-22140خصوصیمرد1359/3/11محمودپهلوانی
3418767435بابا شاهواردیقزوینقزوین خ مولوی تجارت یکم بازار حدادان02833234186روزهای زوج و جمعه150خصوصیمرد1317/5/10عباسباباشاهوردی
3441715633سالن باستانی شهید نظافتیقزوینآبیک خیابان شهید حسامی - مجموعه تختی02832822210 20-22:30390دولتی: وزارت ورزشمرد1361/3/8برزوکتابی فرد
3458145169شیر خداقزوینقزویندانصفهان خ گلستان 309217354021بعد از نماز110خصوصیمرد1380/2/15محمدرضاقموشی رامندی
3481834759قمر بنی هاشمقزوینقزوین خیابان موسی صدر نرسیده به فلکه 17 شهریور روبروی بانک کشاورزی09133824070 2 شنبه 3 شنبه240دولتی: وزارت ورزشمرد1374/4/15شهرامطاهری
3514957891مولی علیسمنانسمنان بولوار نهضت پشت استخر قایم00000000همه روزه700دولتی: وزارت ورزشمرد1394/5/16حسیندهرویه
3571874869شهدای هفده شهریورسمنانسنگسرشهر شهمیرزاد3266495همه روزه500دولتی: وزارت ورزشمرد1365/5/16حمیدرضانادری
3671698746قمربنی هاشمسمناندامغان میدان شهید شاهچرتفی استادیوم حمزه سید الشهدا2335230085همه روزه400دولتی: وزارت ورزشمرد1354/5/15عبدالرضامهدوی
3673117141قمربنی هاشمسمناندامغانروستای جزن جاده ابوالبق کوچه شهید علیرضا بهرامیان2335377766همه روزه500خصوصیمرد1388/5/16محمدصادقرجعتی
3713649161زندان لنگرودقمقم لنگرود جنب زندان مرکزی33443921 16:00 الی 20:00180دولتی: سایر ارگان هامرد1387/3/28محسنعباسی
3713774933علی اکبرقمقم 45 متری عمار یاسر، جنب بانک رسالت02537705898 یکشنبه و سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا و جمعه صبح109خصوصیمرد1364/3/1یداللهفراشاهی زاده
3714763969پوریای ولیقمقم خیابان جمهوری اسلامی، انتهای خیابان جواد الائمه، مجموعه ورزشی جواد الائمه32935895 روزهای زوج بعد از نماز مغرب و عشا500دولتی: وزارت ورزشمرد1398/5/29محمد رضا محنتی
3714945181آموزش و پرورش فرهنگیانقمقمخیابان آذر کوچه 15/1 ورزشگاه مریم37786373 17:00 الی 22:00150دولتی: سایر ارگان هامرد1395/11/9حسینشادرخ
3716646974شهید فهمیدهقمقمبلوار امین مجموعه ورزشی شهید حیدریان32935895 18:00 - 23:00500دولتی: وزارت ورزشمرد1374/3/19سید اکبرمنتظری
3718845718حضرت ابوالفضلقمقمامامزاده ابراهیم ک 43 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل32935895 12:00 الی 22:00400دولتی: وزارت ورزشمرد1394/3/1محمد رضامحنتی
3719154637مجتمع ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی شهیدان سلیمانیانقمقم بلوار محتشم کاشانی، جنب امامزاده شاه سید علی02532935895 روزهای فرد بعد از نماز مغرب و عشا1380دولتی: وزارت ورزشمرد1398/3/9ابوالفضلبراتی
3754222125اشتباه وارد شده پوریای ولی بوشهربوشهرپایگاه دریایی ارتش 09031821404 روزهای فرد 220دولتی: سایر ارگان هامرد1368/2/5محسن بحیرائی
3784168179قمر بنی هاشم مرکزیاراک شهرستان نیم ور خیابان امام خیابان 17 شهریور0912298559020 الی 22400خصوصیمرد1398/1/30امیر حسین محمدی راد
3791848391علی بن ابی طالبمرکزیدلیجان خیابان بهشتی نبش خیابان کارگر091816641946 صبح الی 22400خصوصیمرد1355/12/1علی محمدصادقی
3813816661شهدای بانک ملیمرکزیاراک میدان شهدا -اداره امور شعب استان مرکزی08632222290روزهاي زوج از ساعت ١٨ تا ٢٠250دولتی: سایر ارگان هامرد1380/1/1بهمنطاهری
3814115141متقین اراکمرکزیاراک خیابان امام خمینی پشت آتشنانی08632249817 0600 لغایت2300400دولتی: وزارت ورزشمرد1347/8/7تیمورهمتی هزاوه
3814115142امام علی علیه السلاممرکزیتفرش خیابان آیت الله سعیدی مجموعه تاریخی ششناو09189617381 8 شب120خصوصیمرد1393/8/14ابراهیممولایی
3818145651آتش نشانیمرکزیاراک شهرک مصطفی خمینی بلوار قدس سازمان آتش نشانی3663333 6 صبح الی 221703مرد1365/11/27علی رضاکریمی
3818997888ماشین سازیمرکزیاراک مجتمع ماشین سازی اراک جنب مرکز آموزش091836389436 صبح الی 22400دولتی: وزارت ورزشمرد1355/12/1داود نوبخت
3819685553باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهنمرکزیاراک بیمارستان راه آهن خیابان مسجد جنب دفتر فرهنگی ورزشی راه آهن091816210686 صبح الی 22120خصوصیمرد1370/12/1ابوالفضلآتشیان
3831185419امام علی روستای مشهد الکوبهمرکزیاراک روستای مشهد الکوبه091886189366 صبح الی 22180خصوصیمرد1371/12/1رضا رمضانی
3861819545زورخانه تختی شازندمرکزیشازند خیابان تختی جنب پل شهدا0918863362716-20250دولتی: وزارت ورزشمرد1360/1/1محمدحسنبختیاری
3871956967علی بن ابیطالببمرکزیمحلات خ شهید بهشتی روبروی تعاونی مستفربری17 جنب رستوران و تالار برکه 09183663457 1800 لغایت2000300خصوصیمرد1372/1/2ناصریارمحمدی
3881854898پوریای ولیمرکزیخمین میدان پلیس ابتدا خیابان قیام091886517106 صبح الی 22200خصوصیمرد1360/12/1ابوالفضل عبادی
3888774319حسین بن علیفارسلارستان شهر قدیم محله پیر غیب09173818949 19الی23400دولتی: سایر ارگان هامرد1360/11/22عبدالرضاحق پناه
3917733765الزهرای شهرداریمرکزیساوه خ طالقانی 25 پشت آتشنشانی پلاک 1209127560581 18270خصوصیمرد1369/9/22مرتضیارجمند
3971913753هشت شهریورتهراندماوند شهر دماوند09191011019 18 الی 21300خصوصیمرد1384/12/12مجیدکربلایی مهدی
3976115181قدس جیلاردتهراندماوند جیلارد09104552337 19 الی 21200خصوصیمرد1394/2/27محمد صادقفضایل
3976115185معراج آبسردتهراندماوند آبسرد09121891572 18 الی 21300دولتی: وزارت ورزشمرد1389/2/12محمدرضارحیمی
3981847663پوریای ولیتهرانفیروزکوه جمشید آباد-جنب استخر شهدا09126142661 19 الی 21350خصوصیمرد1390/3/29الله قلیغربا مقدم
4176793339حقیقتگیلانرشت خ شهدا، کوچه شهید پوریوسف09111322049 17-24150خصوصیمرد1371/3/13محمودپوریوسف کردمحله
4183663789توحیدگیلانرشت خ مطهری،جنب حرم مقدس خواهر امام رضا (ع)09111350459 17-24120خصوصیمرد1365/3/16صفرقاسمی
4193613111پوریای ولی رشتگیلانرشت خ حافظ،روبروی پارک شهر01333346577 17-24450دولتی: سایر ارگان هامرد1397/3/4محمدعنایت صفت
4351713171پوریای ولی گیلانفومن اول خیابان مولوی،روبروی منبع آب01334739018 17-24270دولتی: وزارت ورزشمرد1360/3/8پرویز رضایی فومنی
4441887751سید جلال الدین اشرفگیلانآستانه اشرفیه ابتدای خیابان خوش سیرت،مجموعه ورزشی تختی جنب اداره ورزش و جوانان09113427506 17-2460دولتی: وزارت ورزشمرد1395/7/8رضاقوامی
4517783698حیدریانزنجانزنجان خیابان فردوسی خیابان ضیایی09127431257 روزهای فرد هفته و جمعه300خصوصیمرد1323/3/15داودحیدریان مختصر
4517813159ذوالفقارزنجانزنجان چهارراه پایین جنب سالن کشتی تختی09127722240 تمام روزهای هفته300دولتی: وزارت ورزشمرد1380/4/9کریمرضاییان
4518795136شریعتزنجانزنجان کیلومتر 5 جاده میانه02433540807 روزهای سه شنبه و جمعه200خصوصیمرد1393/3/2محمودمیرزایی شیری
4537159631قمر بنی هاشمزنجانزنجان روستای والا رود09193462304 شنبه تا چهارشنبه 180خصوصیمرد1387/4/19موسیباقری
4561737533شهید جهانگیر جعفریزنجانابهر طالقانی جنوبی جنب رستوران پردیس02435226500 همه روزه380خصوصیمرد1364/3/2برزومهدیخانی
4566587998حمزه سید الشهدا عمازندراننوشهر گرد کل مجتمع ورزشی09113246270 روزهای زوج200دولتی: وزارت ورزشمرد1390/3/1علی اکبرجهاندار
4571987951حیدریونزنجانخرمدره خیابان امام خمینی استادیوم ورزشی شهید خرمی 02435530661 روزهای زوج هفته200دولتی: وزارت ورزشمرد1356/2/19قاسمشیخلر
4573137777پوریای ولیزنجانابهر هیدج خیابان امام خمینی خیابان تختی مجموعه ورزشی وحدت02435753009 روزهای زوج هفته264خصوصیمرد1363/2/30سجادمحمدی
4574148179قمر بنی هاشمزنجانابهر صایین قلعه خیابان 7تیر جنب سالن ورزشی شهدا09191469168 روزهای زوج هفته80دولتی: وزارت ورزشمرد1388/2/2محمدرضامحبی
4613663116جبرئیل نیاکیمازندرانآمل بلوار آزادگان جنب اداره محیط زیست09113274478هرروز2200خصوصیمرد1363/5/24پرویزتجن جاری
4631745998شهید عباس ناطق نوریمازندرانمحمودآباد خیابان امام-بین نسیم 25و2709112208823 روزهای زوج456دولتی: وزارت ورزشمرد1362/1/30منوچهرحیدری
4636133798شهدای رینهمازندرانآمل شهر رینه لاریجان بلوار امام پادگان سابق9900718177 همه روز عصر و صبح جمعه500دولتی: سایر ارگان هامرد1390/12/15عباسمومنی رینه
4641653741الغدیرمازندراننوربلوار پاسداران جنب سالن تختی09111146310 روز های زوج235دولتی: وزارت ورزشمرد1376/5/24بهرامعزتی
4661834411شهدای گمناممازندرانچالوس رادیو دریا جنب مجتمع ورزشی09118347898 روزهای زوج450دولتی: وزارت ورزشمرد1365/11/30منوچهراسعدی
4681997165شهدای تنکابنمازندرانتنکابن انتهای خیابان شهید بهشتی01154228100 همه روز عصر و صبح جمعه400دولتی: وزارت ورزشمرد1366/2/8عزیزالهگرائلی
4683574419فاتح خیبر گراشفارسگراش گراش محله قدیم09179810521 20الی22120خصوصیمرد1385/3/10اسکندرامانتی
4691734874امیرالمومنین عمازندرانرامسرجنب اداره تامین اجتماعی مجتمع تختی09113931039 روزهای زوج250دولتی: وزارت ورزشمرد1385/3/1سید محمد جوادمهری
4713836857شهیدانمازندرانبابلمیدان شهدا09111145421 هرروز350دولتی: وزارت ورزشمرد1358/2/24مصطفیحیدریان
4741644381امام رضامازندرانبابلسر خیابان دریا گلستان 2509111133012 روزهای فرد300خصوصیمرد1369/5/22فضل الله ملکی
4763714574باب الحوائجمازندرانقائم شهرابتدای خ جویبار09111245534 هرروزه550خصوصیمرد1372/3/1حشمت اللهبائودیزآبادی
4814893147مرحوم عمادیمازندرانساریخیابان بعثت09111574829 روزهای فرد250دولتی: وزارت ورزشمرد1382/5/1علیرضاپریچهره
4841696898پهلوان باشی جابر صادق زادهمازندراننکا خیابان امام رضا (ع) بلوار ولایت ، شهرک ولایت نبش بوستان زورخانه نکا09111575031 روز های زوج ساعت 18 الی 22400دولتی: وزارت ورزشمرد1400/3/1روج اللهطور سوادکوهی
4851958888سید عباسمازندرانبهشهر بلوار ابوعمار بعد از میدان09113535711 روزهای زوج250خصوصیمرد1396/1/9سید جمال الدیناتقانی
4873133751بندر گز امام رضا نوکندهگلستانبندر گز نوکنده جنب زینبیه09117552069 عصر روزهای فرد ساعت 17700دولتی: وزارت ورزشمرد1369/6/8علیرضاجهانشاهی
4881997165شهدای تنکابنمازندرانتنکابنانتهای خیابان ش بهشتی01154228100 همه روز عصر و صبح جمعه400دولتی: وزارت ورزشمرد1366/2/8عزیزالهگرائلی
4913663111پوریای ولیگلستانگرگان خیابان شهدا لاله 13 کوی سبزه مشهد09113753739 عصرها پنج روز هفته700دولتی: وزارت ورزشمرد1387/1/7علی اکبرشامیاتی
4913666575وحدتگلستانگرگان خيابان شهدا نبش لاله ١٩09112734038 روزهاي دوشنبه چهارشنبه پنج تا هفت110دولتی: سایر ارگان هامرد1369/7/1محمد مهدياصطبار
4917675583دلیران کهنگلستانگرگان خیابان امام آفتاب 10 بین کوچه کهن 7 و 909113757845 7 تا 10 شب روزهای فرد360خصوصیمرد1354/6/30محمد مسعودمهدی نژاد
4919667118مشعل اسلامگلستانگرگان میدان عباسعلی32430761 عصر روزهای زوج ساعت 500خصوصیمرد1347/8/10علی اکبرعباس نژاد
4941945144حسین بن علی عمرکزیزرندیهزرندیه مامونیه میدان اذان بائیین تر از مسجد علی ابن ابیطالب زورخانه حسین ابن علی08645229134 2030 تا 22100خصوصیمرد1355/8/27عباسمفخم
4941975838علی آبادکتولگلستانعلی آباد کتول خیابان ورزش سالن اداره ورزش9113733964 بعد از نماز مغرب و عشاء600دولتی: وزارت ورزشمرد1390/4/9محمدقربانی
4943195949ذوالفقار دخانیاتگلستانعلی آباد کتول فاضل آباد روبروی پمپ بنزین مجتمع ورزشی دخانیات9119645074 روزهای فرد عصرها غیر تعطیل200دولتی: سایر ارگان هامرد1374/6/8حسینکمر دیلمی
4961744818علی ابن ابیطالبگلستانآزادشهر خیابان کلاهدوز جنب اداره ورزش09111760209 بعاز نماز مغرب غیر از تعطیل300دولتی: وزارت ورزشمرد1365/6/8حیدرعرب
4971839647مالک اشتر گنبدگلستانگنبدکاووس خیابان حافظ جنوبی پشت سالن پناهی9111720255 روزهای غیر تعطیل بعد از نناز مغرب300دولتی: وزارت ورزشمرد1356/4/10فریدعابدی
5163683664تختیآذربایجان شرقیتبریز اول خیابان حافظ35538154 8الی ٩-20 الی 22150دولتی: وزارت ورزشمرد1355/2/11علیرضاشیرمحمدپورمرزی
5174745133علی بن ابیطالبآذربایجان شرقیتبریز میدان منظریه-جنب اداره کل ورزش وجوانان استان04134760220 20 به بعد1000دولتی: وزارت ورزشمرد1397/3/21سیدقاسماسحقی
5174936551حضرت ابوالفضل العباسآذربایجان شرقیتبریز شهرک ارم04134760220 ٢٠ الی ٢٢1000دولتی: وزارت ورزشمرد1391/2/8بهنامنجفی چرندابی
5366135475پوریای ولیآذربایجان شرقیتبریز باسمنج خ سپاه زورخانه پوریای ولی36346064 20 به بعد800دولتی: وزارت ورزشمرد1390/6/11عبداللهکارگرجدی
5418653545پوریای ولیآذربایجان شرقیمرند خ تختی استادیوم تختی09143912015 ٢٠ الی ٢٢200دولتی: سایر ارگان هامرد1388/5/13محمودرحمانپور
5421563214امیرالمومنینسمنانشاهرودبسطام00000000همه روزه700دولتی: وزارت ورزشمرد1380/5/16عباسمتحدی
5451674965شیخ شهاب الدین اهریآذربایجان شرقیاهر پارک شیخ شهاب الدین اهری09143189327 ٢٠ الی ٢٢1000دولتی: وزارت ورزشمرد1372/2/10اصغرحسن زاده
5514746443ولیعصرآذربایجان شرقیمراغه بازارقدیم09354268754 ٢٠ الی ٢٢150خصوصیمرد1351/2/10رسولمحسنی واحد
5514746477ولیعصرآذربایجان شرقیمراغه مراغه خ قدس 04137224332 20 تا ۲۲136خصوصیمرد1351/12/8هادیمحسنی واحد
5551645419شهرداریآذربایجان شرقیبناب خ باهنر جنب کتابخانه عمومی شهریار09144176851 ٢٠ الی ٢٢370دولتی: سایر ارگان هامرد1373/4/16کریممقدم نیا
5561758667علی بن ابیطالبآذربایجان شرقیملکان جنب اداره ورزش وجوانان09141778491 ٢٠ الی ٢٢1000دولتی: وزارت ورزشمرد1388/3/23محمدعلیغفاریان قلعه
5589630101حضرت ولیعصرتهرانقدس شهرستان قدس-میدان امام حسین-خیابان کاج-09125000992 19 الی 21700دولتی: وزارت ورزشمرد1394/3/23ولی کارگررزی
5613244380زورخانه علی ابن ابیطالب شهرستان پارس آباد اردبیلپارس آباد شهرستان پارس آباد خیابان تختی جنب سالن تختی 09143530813 روزهای فرد ساعت 21:30 لغایت 23600دولتی: وزارت ورزشمرد1387/4/21مختار مددخواه زنگیر
5613675533زورخانه عاشقان علی بن ابیطالب عاردبیلاردبیل اردبیل میدان ورزش جنب درمانگاه امام رضا(ع) 09143583380وزهای فرد از ساعت 21:30 لغایت 23 روزهای زوج از ساعت 21:30 لغایت 23800دولتی: وزارت ورزشمرد1375/4/21منوچهر حیدری
5614644546زورخانه شهید خلقی فرد ذولفقاراردبیلاردبیل اردبیل سی متری کوچه ارمنستان جنب مسجد قاجاریه 09144519160 روزهای زوج 21:30 لغایت 23600خصوصیمرد1373/2/21غفورطلسچیان
5676571477شهدای سعدیفارسشیراز شیراز سعدیه بلوارشهید وفایی مجموعه ورزشی سعدی09176158046 17الی 24600دولتی: وزارت ورزشمرد1387/12/22علی اکبرعباسی سعدی
5716784483زورحانه جهان پهلوان تختیآذربایجان غربیارومیه شهرچایی04433454110 روزهای زوج ساعت 20300دولتی: وزارت ورزشمرد1342/1/26توحیدمصطفی پور
5819726543پوریای ولیآذربایجان غربیمیاندوآبخیابان دانش.جنب سالن 2000 نفری09146761565 19 - 21300دولتی: وزارت ورزشمرد1375/9/4کریمنوئی
5916964543پوریای ولیآذربایجان غربیمهاباد چهار راه مولوی جنب ورودی استادیوم آزادی09143429723 19 تا 21 روز زوج220دولتی: وزارت ورزشمرد1368/9/7سیدمحمدعلیفرج زاده
6154633178پوریای ولی تیپ ۱۹۲ زرهی ارتشخوزستاناهواز خیابان لشکر باشگاه ورزشی ۱۹۲ زرهی ارتش0613330062 هرروز ساعت ۷الی۸/۳۰200دولتی: وزارت ورزشمرد1335/5/7مهدی فضائلی
6159563944پهلوان ایروانیخوزستانشوشترابتدای جاده شوشتر-اهواز روبروی کلانتری اندیشه0916112767621 روزهای زوج 21 الی23300خصوصیمرد1342/5/7علی اصغرایروانی
6159563945پوریای ولیخوزستاناهواز کمپولوی شمالی نبش شرف09163230852 روزهای فرد ساعت ۱۹ الی۲۲150دولتی: وزارت ورزشمرد1353/5/8عبدالرضاشجیراوی
6159563947شهید یعقوبیخوزستاناندیمشک خیابان شهید پیل پا جنب سالن حجاب09106477199 روزهای زوج 21 الی23450دولتی: وزارت ورزشمرد1396/5/14حمیدصادقی زاده
6159563948قمر بنی هاشمخوزستانشوشترفلکه پاسداران09166076276هر روز ساعت ۱۸ الی ۲۳750خصوصیمرد1384/5/14احمدخدا دوست
6159563950شهید آرامیخوزستانشوشتر تیپ ۴۵ نیروی مخصوص09309071127 هرروز ساعت ۶الی۸/۳۰300دولتی: سایر ارگان هامرد1394/5/28محمدسیاوشی
6159563960پوریای ولیخوزستانخرمشهر مجموعه ورزشی جهان آرا09390350686 روزهای فرد یاعت ۲۱الی۲۴330دولتی: وزارت ورزشمرد1373/6/4محمدرضا پور
6159563961علمدارخوزستاندزفول باشگاه شهدای شهرداری42420387 روزهای زوج 21 الی23120خصوصیمرد1391/5/3کیومرثتراهی
6159563962شهداخوزستاندزفول خیابان کشاورز نبش حافظ09163443428 روزهای فرد ساعت ۱۹/۵ الی ۲۲355دولتی: سایر ارگان هامرد1379/10/3عبدالحسیننوری پور
6159563963بندبالخوزستاندزفول شهرک بندبال09169457417 روز های زوج ۱۹/۵ ال ۲۲200دولتی: سایر ارگان هامرد1393/10/3اسماعیلروشنی
6159563965امام خوزستاندزفول قرار گاه پایگاه شکاری 1609366115778هرروز ۱۵ الی ۱۹150دولتی: سایر ارگان هامرد1364/10/8بهرامخدادادی
6159563966شهداخوزستانشوشتر استادیوم تختی09166161456 روزهای زوج ۱۹ الی۲۲/۳۰450دولتی: وزارت ورزشمرد1371/10/7محمدحمایتی
6159563967شهداخوزستانشوشتر استادیوم تختی09166161456 روزهای زوج ۱۹ الی۲۲/۳۰450دولتی: وزارت ورزشمرد1397/10/7محمدعنایتی
615956396?خلبان ابراهیم بازرگان نیرو هواییخوزستاندزفول پایگاه نیرو هوایی09163430856 هرروز ساعت۱۹/۳۰ 300دولتی: سایر ارگان هامرد1350/10/8فرامرزکاظمی ورمله
6316775187ثامن الائمهخوزستانآبادان جنب استادیوم تختی093604323620 روزهای زوج ۲۰ الی23225دولتی: وزارت ورزشمرد1355/5/8حسنعلی زراعتکار
6351851642پوریای ولیخوزستانبندر ماهشهر خیابان ۲۲ بهمن06152332210 روزهای زوج ۱۹ الی۲۲/۳۰364دولتی: وزارت ورزشمرد1361/1/1علیالله دینی
6361611111حمزه سیدالشهداخوزستانبهبهان میدان بسیج جنب بانک تجارت09163716018 روزهای زوج ۲۰ الی23300دولتی: وزارت ورزشمرد1362/5/7سید نورالدینمحتسبی
6455143788حیدرکرارخوزستانگتوند خیابان خضر نبی(ع) جنب بهزیستی09166063527 20:30 ال 222043مرد1401/1/1کلانتررشیدی
6461165666ولی عصرخوزستاندزفول جنب استادیوم مجدیان09166418551 روزهای زوج 21 الی23600دولتی: وزارت ورزشمرد1378/6/4لطف الهمالچی
6461769396شهدا سیاه پوشانخوزستاندزفول خیابان روستا.نبش نظام الملک09166423792 16 ال 22200خصوصیمرد1401/1/1عبالمهدیکرمی زاده
6461857383امام خمینیخوزستاندزفول خیابان 65متری ملاصدرانبش مطهری شملای09166144687 20:30 ال 22406خصوصیمرد1380/1/1عبالمهدینجدی پور
6477153115دانیال نبی خوزستانشوشجنب استادیوم تختی09166128639 روزهای زوج 21 الی23100خصوصیمرد1391/5/8غلامرضا جوکار
6491695743شهدای هوانیروزخوزستانمسجد سلیمان منازل هوانیروز09166811394 روزهای فرد یاعت ۲۱الی۲۴200دولتی: سایر ارگان هامرد1384/5/16محمد رضازین العابدینی
6491848144پوریای ولیخوزستانمسجد سلیمان نمره یک06143233450 روزهای زوج 20الی22713دولتی: وزارت ورزشمرد1318/5/16سید علی اکبرعسگری
6491855601ساحلیخوزستاندزفول ساحل رودخانه دز حنب پارک09161414687 10 الی 12400خصوصیمرد1400/9/3محمدابوالحلاج
6495544146علی ابن ابیطالبگیلانلاهیجان خیابان امام خمینی،روبروی کلانتری11 تختی جنب اداره بهزیستی42346050 17-24256دولتی: وزارت ورزشمرد1356/3/8مهرانقدرت دوست
6514814674شاه مردانهمدانهمدان بلوار چیت سازیان09188139657 20الی22212خصوصیمرد1360/4/30محمدرضاصباغ
6515657765پهلوان علی میرزای همدانیهمدانهمدان میدان فردوسی داخل پارک کودک0813825571016 لغایت 22350دولتی: وزارت ورزشمرد1397/3/22عبداللهکاظمی روشن
6515699156ذوالفقارهمدانهمدان میدان رسالت09199095462 18-22250خصوصیمرد1366/7/25حسینعلیحاجیلوئی راد
6517177835شهید مهدی زهدی خانی پورهمدانهمدان روستای شورین0918316848917الی23150دولتی: وزارت ورزشمرد1358/1/30محمد رضاغلامی
6518115743شهدای گمنامهمدانهمدان دانشگاه آزاد اسلامی09188118454 16-19300دولتی: سایر ارگان هامرد1392/1/25غلام رضاخاکساری
6523652365حضرت ابوالفضلسمنانشاهرود خیابان شهید صدوقی استادیوم تختی00000000همه روزه700دولتی: وزارت ورزشمرد1396/5/15حسنمهربان
6541936844شهید شعبانیهمداناسدآباد مجموع ورزشی آزادی09183133287 16 الی21350دولتی: وزارت ورزشمرد1385/2/30عباسآزاد
6541953891شهید علیرضا عباسی تعطیل شدهمداناسدآباد خیابان 15 خرداد 09183133287 20 لغایت 23250دولتی: سایر ارگان هامرد1395/3/2حمید رضاعباسی
6548745874پوریای ولیسمنانشاهرود جنب اداره ورزش00000000همه روزه350دولتی: وزارت ورزشمرد1375/5/19رضادرویشان
6568154733مرتضی علی رزنهمدانرزن روبروی سالن انقلاب جنب اداره ورزش رزن09183132541 20الی22100دولتی: وزارت ورزشمرد1375/2/30علیکوکبی صفا
6571934385پوریای ولیهمدانملایرخیابان امیر کبیر 091881523515 19-22250دولتی: وزارت ورزشمرد1358/6/5ابوالقاسمدرویشی
6571988190بابکهمدانملایر خیابان شهدا09183510411 19الی21250خصوصیمرد1354/6/30شهابجابری
6574188193علی ابن ابیطالبهمدانملایر روستای جوراب09187510895 20الی22250خصوصیمرد1393/2/30وهاباحمدپور
6581719877سید میرزا آقا سجادیهمدانتویسرکان میدان فرشید09183526062 19-23200دولتی: وزارت ورزشمرد1356/3/29حمیدنانکلی
6581736437زورخانه پوریای ولیهمدانتویسرکان خیابان شهدا . مجموعه ورزشی پیروزی09184129020 11-9250خصوصیمرد1373/7/25علی احسانصفاری
6591656944پوریای ولیهمداننهاوند جنب اداره ورزش وجوانان09189144229 18الی22120دولتی: وزارت ورزشمرد1360/1/30کریم رضایی
6597153136پهلوانی محمد دهفولیهمداننهاوند روستای دهفول0918353985920الی 24120خصوصیمرد1395/1/30محمددهفولی
6613714916پهلوان نادرکردستانسنندج بلوار کردستان جنب مسجد ملاویسی33230546 روز های هفته ساعت 16 الی 22 و جمعه ساعت 11 الی 14700دولتی: وزارت ورزشمرد1359/5/22شهریارکردی
6614683686موچشکردستانکامیاران بخش موچش میدان کشاورز09183734025 روز های ذوج440دولتی: وزارت ورزشمرد1397/6/2مظفرساعدموچشی
6615765983تربیتکردستانسنندج زندان مرکزی سنندج33282108 روزهای ذوج ساعت 16 تا 20110خصوصیمرد1385/9/9محمدخسروی
6616883416شهیدشکوهیکردستانسنندج بلوار بهشت محمدی روبه روی معیانه فنی 333230546 روزهای زوج ساعت 15500خصوصیمرد1387/12/15عبداللهعزیزی
6616894581امیدکردستانسنندجسنندج – خیابان طالقانی- جنب سالن بدمینتون- زورخانه امید33176199 روزهای ذوج و جمعه180خصوصیمرد1383/12/11ارسلاندیوانی
6616944161علمدارکردستانسنندج سه راه شالمان نیرو انتظامی09169559010 دو روز در هفته 200خصوصیمرد1390/9/9احمدندری
6617739314استاد پژوهشکردستانسنندج میدان قانع جنب بیمارستان آریا مجتمع ورزشی استاد پژوهش09188712364 روز های فرد ساعت 16 الی 20150دولتی: سایر ارگان هامرد1397/5/22بختیاررحمانی
6619993991شهید عباس رضاییکردستانسنندجمیدان لشکر کوی سازمانی امام رضا بالاتر از مسجد 09184010935 هر روز ساعت 17 الی 22250دولتی: سایر ارگان هامرد1390/5/16علی اصغرخسروی
6631954111کامیارانکردستانکامیارانمیدان امام مجموعه ورزشی آزادی09183737709 روز های ذوج440دولتی: وزارت ورزشمرد1397/10/15هادیالله ویسی
6646117391بخش زرینهکردستاندیواندره بخش زرینه بلوار امام شافعی جنب مرکز جهاد کشاورزی09181731156 روزهای ذوج ساعت 16 الی 21440دولتی: وزارت ورزشمرد1397/5/22سالارمرادی
6651637544تختیکردستانبیجار بلوار معلم09188721525 روزهای ذوج ساعت 16 تا 21200دولتی: وزارت ورزشمرد1353/8/22علیرضالطف اللهی
6661967178یادگارامامکردستانقروه خیابان باهنر مجتمع جمران09183724276 همه روزه ساعت 16 ال 21400دولتی: وزارت ورزشمرد1398/9/9علیرضامحمدی
6667143131شهداکردستاندهگلان میدان معلم خیابان ورزش09183773755 روزهای فرد ساعت 16440دولتی: وزارت ورزشمرد1395/12/15محمد علیفتاحی
6678113381سرو آبادکردستانسروآباد سرو آباد [جاده ترخان آباد جنب سالن سرپوشیده ریاست جمهوری09188763199 روزهای ذوج ساعت 16 تا 2440دولتی: وزارت ورزشمرد1398/8/18آکوشامحمدی
6681148111آزادگانکردستانسقزاول خیابان ساحلی 09183742619 روزهای ذوج ساعت 16 تا 22300دولتی: وزارت ورزشمرد1369/1/1عزت اللهیاعلی
6713757595پهلوان گلزارکرمانشاهکرمانشاهخیابان مدرس بازار زرگرها09183326241 18الی21135خصوصیمرد1300/1/28امیرخوش اندام
6713784984فردوسیکرمانشاهکرمانشاهخیابان گمرک38251065 صبحها از ساعت5 تا8-عصرهااز ساعت4 لغایت21 300دولتی: وزارت ورزشمرد1349/4/9حبیب اللهسفالیان زاده
6713844994بیژنکرمانشاهکرمانشاه میدان نواب صفوی(میدان وزیری)09181330520 همه روزه بعداز نماز مغرب و عشاء140خصوصیمرد1320/3/30بهروزجهانی
6713854498علمدارکرمانشاهکرمانشاه خیابان مدرس 0918839475418الی21272خصوصیمرد1384/1/30زین العابدینحجتی فرید
6714663191امیرالمومنین شهرداریکرمانشاهکرمانشاه بلوار شهیدبهشتی جنب ورزشگاه آزادی کوچه پیشکسوتان 09189304196 روزهای فرد از ساعت18:30 الی 23-روزهای زوج از ساعت 19:30 الی 21 400دولتی: سایر ارگان هامرد1394/4/27جلالباغفلکی
6715661599ایثارگرانکرمانشاهکرمانشاه بلواربنت الهدی بنیادشهید09183300632 همه روزه ازساعت17 الی20320دولتی: سایر ارگان هامرد1373/4/9حشمتعزیزی
6715853136ثاراللهکرمانشاهکرمانشاه میدان سپاه بلوارجام جم جنب سپاه نبی اکرم(ص)مجموعه ورزشی بعثت زورخانه ثارالله09183366505 همه روزه ازساعت18تا21700دولتی: سایر ارگان هامرد1392/11/12حشمت الهآرایشی
6716839983زورخانه حسینیه اباعبدالله الحسینکرمانشاهکرمانشاه خ سیدجمال الدین اسدآبادی09183399267همه روزه بعداز نماز مغرب و عشاء1000خصوصیمرد1370/4/2بهمنهدهدی
6741667945شاهمردانکرمانشاهکنگاور شهرک فرهنگیان جنب مسجدصاحب الزمان(ع)0918556137018الی21420دولتی: وزارت ورزشمرد1383/1/28وحیدخوشحالی
6761818165پوریای ولیکرمانشاهاسلام آباد غرب بلوارشهیدمنتظری چهارراه کارخانه یخ جنب اداره اوقاف09183596617 روزهای فرد ازساعت 20:30تا 22:30- روزهای زوج از ساعت 21 تا23 500دولتی: وزارت ورزشمرد1359/4/27حمزهحسینی
6781633169شهید دکامیکرمانشاهقصر شیرین محله چهارقاپی بلوارراه کربلاخیابان شهیدمحمدسعیدجعفری0910066165318الی21200دولتی: وزارت ورزشمرد1399/1/28فرشادچولکی
6813614418طيبلرستانخرم آباد خيابان حافظ روبروى مسجد توسلى09391835495 6الى8270دولتی: سایر ارگان هامرد1356/3/10محمدرك رك
6815867917شهيد شاپور نعمت الهىلرستانخرم آباد خيابان ورزش زورخانه شهيد شاپور نعمت الهى 09169593042 6الى8450دولتی: وزارت ورزشمرد1368/5/4كرم رضاقمرى پور
6831963395شهيد على حيدر فتحيان فردلرستاندلفان دلفان(نورآباد)مجموعه ورزشى09127294598 6الى8320دولتی: وزارت ورزشمرد1394/1/23جهانداربراتى
6841971877زورخانه امام خمينى رحمت اللهلرستانکوهدشت مجموعه آزادى09166615219 6الى8270دولتی: وزارت ورزشمرد1395/11/22محمدرضاابراهيمى
6861638793شهيد سيد جواد ميرشاكىلرستانالیگودرز خيابان ساحلى ضلع غربى پارك شهر09166664866 6تا١١300دولتی: وزارت ورزشمرد1364/6/10سيد ضياالدينميرشاكى
6871618738شهدای دانش اموزوفرهنگیان ازنالرستانازنا سالن دبیرستان دکتر حسابی0916364804920:30تا22 192دولتی: سایر ارگان هامرد1400/10/5يداللهحموله
6876113258شهداى زاغهلرستانخرم آباد زاغه سالن ورزشى زورخانه شهداى زاغه09906651580 5تا٧ روزهاى فرد200دولتی: وزارت ورزشمرد1392/1/30احددالوند
6881746389سردارشهیدجلال ابراهیمیلرستاندرود انتهای بلوار القدیرنبش میدان صنعت 09161629003 7الی 9شب305دولتی: وزارت ورزشمرد1400/2/5بابک بهلولی
6891756568شهيد اسدالله حسنوندلرستانسلسله مجموعه ورزشى شهيد اركيا09169635971 7الى9270دولتی: وزارت ورزشمرد1396/7/10سيد مهدىامينى نسب
6917633133باشگاه شهردارى بروجردلرستانبروجرد خيابان وحدت جنب پارك وحدت09163620372 6الى8460دولتی: سایر ارگان هامرد1353/9/6ايرجع قنبرى
6931675178بوریای ولی تکراری حذفایلامایلامایلام08433337914 18 الی 20400دولتی: وزارت ورزشمرد1357/2/1علیرازی
6931675188پوریای ولیایلامایلاممیدان کشوری - خیابان آیت الله حیدری - جنب استادیوم تختی09181410555 18:30 الی 20:30400دولتی: وزارت ورزشمرد1358/2/1محمدصادقعبدالهی
6931833764ذوالفقارایلامایلام روبروی بیمارستان امام (ره)09188419926 17 - 21250دولتی: سایر ارگان هامرد1364/2/1ایوبکرامتی
7136964895درب شازده شیرازفارسشیراز خ تیموری کوچه ۳۰09177105784 هشت تا ده شب100خصوصیمرد1399/3/9غلامرضاده بزرگی
7137763431پولادفارسشیراز خیابان طالقانی پشت بازار روز07132229031 19الی2376خصوصیمرد1300/1/3عباسمیکده
7138694936زورخانه صد ودهفارسشیراز بلوار سیبویه دروازه شاهداعی الله09177109597 20الی22270خصوصیمرد1389/11/17یحییمتوکل شیرازی
7138836475استانهفارسشیراز جنب حرم مطهر سیدعلاالدین حسین09177139194 20الی24150خصوصیمرد1326/6/12بهرامطیاری
7138846131هاشمیهفارسشیراز خیابان استانه پشت حمام گودی07132249103 17الی 23200خصوصیمرد1384/11/12سید امین نیرومند حسینی
7138894585جانثاران امام حسین فارسشیراز خ لطفعلی خان زند درب شیخ حسینیه وزورخانه بالا کف07132235675 20الی22150خصوصیمرد1387/6/15سیدمعین الدینرحمان ستایش
7147953153بعثتفارسشیراز شیراز بلوارسرداران شهید بیست متری شهیدقناعت پیشه07137319792 20الی22400خصوصیمرد1385/5/17ابراهیمفتوحی
7148665985امیرعربفارسشیراز بلوارنصر نصراباد نبش کوچه 28 مجتمع ورزشی ابونصر09178779439 20الی22150خصوصیمرد1393/10/25دین محمد شاهی دشتکی
7153747746پهلوان خلیل عقابفارسشیراز کوی زهرا مجمموعه ورزشی 22 بهمن37257424 8 صبح الی 12 شب1000دولتی: وزارت ورزشمرد1386/11/20اسمعیلدهقانی
7157977657شهدای سهل ابادفارسشیراز خ بریجستون شهرک سهل اباد جنب مسجد09179180417 19الی23200دولتی: سایر ارگان هامرد1389/11/14نورالهکوکا
7158143649شهید مهرپورفارسشیراز سلطان اباد خیابان شهید خسروی موسسه رویش جوانهای امید07137545007 20الی23170خصوصیمرد1388/7/15محمد حسینمهرپور
7158733111شهید ابوالفضل اوجیفارسشیراز پایگاه هوایی شهید دوران 07137206336 20الی23300دولتی: سایر ارگان هامرد1350/8/4محسنقاسمی
7159686815امام حسن مجتبیفارسشیراز شهرک احمد اباد صغاد بلوار شهید ارزاقی پشت کلانتری گلسرخ09173368394 18 الی 24250خصوصیمرد1396/11/28راهدارکاظمی احمدابادی
7164788351علی ابن ابیطالبفارسشیراز بلوارسیبویه مجموعه ورزشی شهیددستغیب37362014 18 الی 24280دولتی: وزارت ورزشمرد1397/5/26احمدفلاح زاده
7167634184علمدار بنی هاشمفارسشیراز بلوارعدالت خیابان شهید کارده چهرراه اول سمت راست درب سوم38261025 20الی2290خصوصیمرد1387/5/26محمدمهدی جوریزی
7178633467شهدای سیمانفارسشیراز کوی جماران روبروی مدرسه شهید محمد حسین کیشایی09177009268 17الی 24180دولتی: سایر ارگان هامرد1392/5/20سعید باقری
7184687347شهدای کوشک قوامیفارسشیراز بلواربعثت روبروی پارک بعثت حسینیه منتظران مهدی09173177450 20الی23300خصوصیمرد1394/9/1قاسم شمشیری
7185847541نامداران محله کشنفارسشیراز بلوار مطهری جنوبی خیابان شهدای کشن09178888022 هشت تا ده شب177خصوصیمرد1400/1/17فرزاد حیدری
7187847658ساقی کوثر قصردشتفارسشیراز قصردشت داخل بازارچه روبروی امامزاده شازده محمد طبقه پایین فرهنگسرای انتظار09178105686 20الی23150دولتی: سایر ارگان هامرد1373/5/26علیکاوه
7188636446علی ابن موسی الرضافارسشیراز شهرک گلستان خیابان نور کوچه 509176367846 18الی20400دولتی: سایر ارگان هامرد1397/7/30مسعودعلی خواهی
7194786753علمدار محمودیهفارسشیراز بلوار چمران بلوار نیایش کوچه 12 روبروی مهد کودک جوانه ها09170234721 19الی23400دولتی: سایر ارگان هامرد1388/4/14غلامحسیناسفندیاری
7314913473مولای متقیانفارسکازرون خیابان ورزش مجمعه ورزشی جنب سالن کشتی07142213390 17الی 24350دولتی: وزارت ورزشمرد1360/6/27سید عبدالحسینطبیبی
7315763111سیدالشهدا کازرونفارسکازرون کوچه شیخ ابواسحاق حسینیه شهید بهنام کبری09217232715 18 الی 248003مرد1395/2/4صمدمردانی پور
7319633585حیدر فارسکازرون خیابان ناصر دیوان نرسیده به تپه شادی09176882788 17الی 24300خصوصیمرد1382/6/3سید محمدرضوی زاده
7341813156حیدرکرارفارسشیراز زرقان جنب دارالرحمه محله حیدرسالن موقوفه مرحوم حاج شعبانعلی حجار09011277934 20الی22150خصوصیمرد1386/8/10حسینبهادری
7341913151شهید عباس گل محمدیفارسشیراز زرقان محله بیست متری سپاه خیابان شهید رضازاده09178556181 هشت تا ده شب200خصوصیمرد1360/7/2مرتضیحاجی زمانی
7341913157شهید گل محمدیفارسشیراز شهرزرقان میدان امام خمینی09178556181 20الی22400دولتی: سایر ارگان هامرد1360/7/19مرتضی زمانی
7344146191امام علی فارسخرامه خرامه بلوار خاتم النبیا مجموعه ورزشی انقلاب07132726400 17الی 24485دولتی: وزارت ورزشمرد1395/11/12فضل اللهاسدی
7346153945پوریای ولیفارسکوار کوارمجموعه ورزشی انقلاب07137822853 18 الی 24150دولتی: وزارت ورزشمرد1395/12/15پویانفرهادی
7361855443مرتضی علیفارسسپیدان سپیدان بلوار ورودی شهرک راهنمایی جنب استخر مارگون09171883279 17الی 24400دولتی: وزارت ورزشمرد1389/5/26عظیمراحمی
7376174554مولی علیفارسارسنجان فلکه گازمجموعه ورزشی تربیت بدنی09179182965 20الی22300دولتی: وزارت ورزشمرد1385/6/17عزیزعزی
7379187146شهدای سیوندفارسمرودشت سیوند خیابان امام خمینی جنب مسجد جامع سیوند09171264425 20الی2280دولتی: سایر ارگان هامرد1395/7/15علی اصغرتقی زاده
7381619531اباصالح المهدیفارساقلید اقلید ورزشگاه اقلید09179512930 8 صبح الی 12 شب265دولتی: وزارت ورزشمرد1389/11/12محمدحسنباباخوانی
7391143681قمربنی هاشمفارسآباده بخش بهمن09138197841 19الی23150خصوصیمرد1367/8/18سعیدنعمت اللهی
7391613995قمربنی هاشم ابادهفارسآباده بازار کهنه جنب منب کاری گلچین09175905383 20الی23110خصوصیمرد1385/11/22حمیدرضاکریمی
7391749541علمدار کربلافارسآباده اباده جوادیه ساختمان تکیه09177511057 20الی22100خصوصیمرد1396/8/24محمد حسنیزدی
7391777561حمزه سیدالشهدافارسآباده اباده خیابان تاسوعا09175060597 20الی22150خصوصیمرد1363/2/9محمدکارگران
7391917524پهلوان اکبرفارسآباده اباده خیابان 17شهریورپلاک 809179510248 17الی 2480خصوصیمرد1338/3/18امیررضاطهماسبی
7393118176مالک اشترفارسآباده بخش صغاد خیابان نبوت بن بست فیض07144396019 20الی22154خصوصیمرد1389/4/22محمدتقیعرب شیبانی
7414775511ابوالفضل عفارسجهرم جهرم میدان چمران ورزشگاه ازادگان09171911560 17الی 24640دولتی: وزارت ورزشمرد1396/12/12وحیدرحمانیان کوشککی
7419687858مولاعلیفارسجهرم جهرم میدان نبوت بلوارانقلاب جنب کلانتری جمهوری09178674606 18 الی 24300دولتی: وزارت ورزشمرد1365/10/15مهدینیکان
7431615664مولا علی لارفارسلارستان چهار راه باقرپوریان جنب بنیاد شهید07152332830 20الی23500خصوصیمرد1357/8/17رضامظفری
7431655165حضرت اب الفضلفارسلارستان خیابان گردان نظرگاه حضرت عباس09171839512 19الی23400دولتی: سایر ارگان هامرد1357/10/9محمدرضاحسن پور
7431939115ایت اللهیفارسلارستانشهرقدیم محله اقا09171838545 19الی23500دولتی: سایر ارگان هامرد1364/11/12محمدباقرکامجو
7441947769مولا علی گراشفارسگراش خیابان امام نبش خیابان درمانگاه پشت بان مسکن09171821775 20الی24450خصوصیمرد1382/8/4غلامقاسمی
7451735477شاهد فارساستهبان زورخانه شاهد شهرستان استهبان53231020 همه روزه از ساعت ١٨ الي ٢٣500دولتی: سایر ارگان هامرد1397/6/4ابولقاسمعليشاهي
7461444113شهدای دستجهفارسفسا روستای دستجه شهرک حسینیه شهدا09173140523 19الی23300دولتی: سایر ارگان هامرد1389/5/22غلامرضاهاشمی
7461457157شهدای مدافع حرمفارسفسا فاز3گلستان بلوارشهیدستوده سالن حوزه فتح المبین09171352818 19الی23500دولتی: سایر ارگان هامرد1396/6/20علی اصغرجاویدی
7465143986حیدرکرارفارسفسا ششده خیابان اصلی نبش کوچه 2709174542533 19الی 2160خصوصیمرد1397/3/13مجتبیزینلی
7467148583شهیدپورقصابفارسفسا زاهدشهر خیابان امام خمینی حسینیه حضرت صاحب الزمان09397178207 20الی22150خصوصیمرد1389/9/13احمدمحمدی
7471776139علی بن ابیطالبفارسفیروزآباد فیروز اباد خیابان یاد اوران شمالی کوچه جنب پاسازجام جم09173014730 19الی23200خصوصیمرد1380/6/15عبدالرسولمحمدی فرد
7471943378حیدرکرارفارسفیروزآباد بلوارکارگرروبروی حسینیه قاسم ابن الحسن09177011879 19الی23400دولتی: وزارت ورزشمرد1389/11/22مجتبیجعفری
7477155656امام علی فارسفراشبندفراشبند خیابان تربیت بدنی مجموعه ورزشی09178154552 19الی23100دولتی: وزارت ورزشمرد1394/9/5ملک منصورعالیشوندی
7481713511مولا علی فارسداراب ورزشگاه داراب روبروی سالن حجاب09173321997 18 الی 24610دولتی: وزارت ورزشمرد1391/11/21وهابمشکین فام
7491631511غدیر فارسنی ریز خیابان امام مهدی روبروی مسجد جامع کبیر09177320295 20الی23300دولتی: سایر ارگان هامرد1367/11/12اکبردژبخش
7491715881حضرت امیرفارسنی ریز بلوار استقلال زورخانه حضرت امیر09176724961 کل هفته300دولتی: وزارت ورزشمرد1364/5/24محمدرضا شاهمرادی
7515857781پوریای ولیبوشهربوشهرپایگاه دریایی ارتش09031821404روزهای فرد220دولتی: سایر ارگان هامرد1368/2/3محسنبحیرائی
7516776756زورخانه عقاب پایگاه هواییبوشهربوشهر بوشهر-پایگاه هوایی شهید یاسینی- روبروی دفتر تربیت بدنی پایگاه091630495947 8 الی 10 شب50دولتی: سایر ارگان هامرد1361/3/23مهرانفرامرزی پور
7517745544دستان بوشهربوشهر زندان مرکزی بوشهر 09173758771 12الی 14 روزهای زوج و فرد 10الی 12308دولتی: سایر ارگان هامرد1398/2/31عماد صغیری
7518114791علی بن ابیطالببوشهربوشهر نیروگاه اتمی - کمپ مروارید 09038513405 18 الی 21 هرروز هفته 130دولتی: سایر ارگان هامرد1391/3/21شهرام مولوی بیستونی
7561878156مولای متقیانعبوشهردشتستان برازجان - کوی آزادگان - جنب مسجد امام علی (ع) 07734249589 روزهای زوج از ساعت 18 الی 23250خصوصیمرد1388/7/8امر اله ثبوت
7571864686پوریای ولیکهگیلویه و بویر احمدکهگیلویه ابتدای خیابان شهید مذکور پارسی جنب ورزشگاه آزادی09176105091 20-23180دولتی: وزارت ورزشمرد1362/3/17سجادقلی پور حسین آباد
7591794988امام علیکهگیلویه و بویر احمدیاسوجهفت تیر زورخانه امام علی0743323559418-22300دولتی: وزارت ورزشمرد1382/4/3حسنکریمی
7613141516امام رضاکرمانکرمان خ شهاب کوچه 28 جنوبی 409133409151 19 تا 21360خصوصیمرد1384/7/1سید مرتضیرضوی
7613638163ذوالفقارکرمانکرمان مجتمع امام خمینی09139953261 8/30روزهای زوج200دولتی: سایر ارگان هامرد1380/6/1محمدجوشایی
7613667689امیرالمومنینکرمانکرمانچهارراه خواجو-کوچه جنب پارک خواجو091319731288شب روزهای زوج180دولتی: وزارت ورزشمرد1383/1/1جلالرشیدزاده
7613754331زارع زادهکرمانکرمان خیابان شهید بهشتی نبش کوچه 1809131424774 هر روز 20 تا 22400خصوصیمرد1383/2/1محمود نظری
7613914483حسین ابن علیکرمانکرمان بلوارقلعه-جنب خیریه حضرت زینب09131960509 20-22روزهای زوج200دولتی: سایر ارگان هامرد1359/4/5ناصرقاسم زاده
7613918831علی ابن ابیطالبکرمانکرمان ماهان - بلوار مشکینی - چهارراه امام حسین09132413148 19-22 روزهای فرد200خصوصیمرد1393/11/30مجیدصابرماهانی
7613934711علی ابن موسی الرضاکرمانکرمان خیابان شهیدمطهری-ک 27- غربی2-روبروی تکیه شاه عادل09133434282 20/30-22روزهای زوج190دولتی: سایر ارگان هامرد1362/1/1مصطفیطاهری پور اصفهانی
7613944753لطفیکرمانکرمان خ شهاب کوچه 7 درب اول09131989380 20 تا 22400خصوصیمرد1394/2/15مرتضیلطفی زاده
7614779737آغعلی هوتککرمانکرمان بخش چترود، روستای هوتک، خیابان امام حسین (ع)، روبه روی تکیه09132411715 روزهای فرد 20 الی 22 و روزهای زوج 15 الی 17229خصوصیمرد1400/3/10علیرضانخعی
7614837351شهید توکلیکرمانکرمان خ ایرانمنش بعد از موزه شهید باهنر09101837191 20:30-22300دولتی: وزارت ورزشمرد1300/1/1مهدیسرافرازی
7614838733پهلوان عطاییکرمانکرمان خیابان شهیدفتحعلیشاهی-کوچه23-سمت چپ09136180675 8-10شب574خصوصیمرد1300/1/1قدرت اللهعطایی اعظم
7614853115شهید زریسفیکرمانکرمان خیابان کارگر-اداره ی کار09131435321 8-10 روزهای فرد230دولتی: سایر ارگان هامرد1352/1/1علیفرشید
7616673955حجتیهکرمانکرمان خ 17 شهریور تکیه حجتیه09132403820 روز های فرد 20 تا 22100دولتی: سایر ارگان هامرد1385/6/1مهدیحصیبی
7616678448شهید محسن زاده کفاشکرمانکرمان خ سرباز-روبروی باسکول-مجموعه ورزشی انقلاب09131411827 روزهای زوج8/5تا10و5تا6/5صبح400دولتی: وزارت ورزشمرد1365/1/1امیرعلینکوفر
7617635747پهلوان ناصرکرمانکرمان خیابان پیروزی09131411124 9-11روزهای فرد500دولتی: وزارت ورزشمرد1386/6/1علیرضااسدی عبداللهی
7617913713یزدان اختیار آبادکرمانکرمان اختیارآباد-خیابان طالقانی09131402706تعطیل- به دلیل تبدیل به حسینه144خصوصیمرد1391/1/1محمدرضاعامری
7618963565بین المللی شهید لنگری زادهکرمانکرمان بلوار جمهوری-مجموعه ورزشی امام علی-پشت سالن ورزشی فجر09133924166 آکادمی853دولتی: وزارت ورزشمرد1397/9/1سید محمدرضامعین زاده میرحسینی
7618994531شهدای هوانیروزکرمانکرمان شهرک هوانیروز-باشگاه شهیدکشوری09131958748 8/30روزهای فرد75دولتی: سایر ارگان هامرد1380/9/5احمدرضاسعید
7631913439امام خامنه ایکرمانکرمان ماهان-پشت مقبره شاه نعمت الله ولی09131999665 شب های فرد100دولتی: سایر ارگان هامرد1372/5/20حمیدمرتضوی
7631958389پوریای ولیکرمانکرمان ماهان-علی آباد-خیابان برزگر-جنب مسجد امام حسن مجتبی09139870847 روزهای زوج 20-22160خصوصیمرد1375/3/1حجت اللهبلوچی
7637133393قمر بنی هاشمکرمانکرمانباغین-خیابان امام-میدان قائم-بلوار کشاورز09132409484 20هرشب120دولتی: سایر ارگان هامرد1381/6/20عبداللهشجاعی
7637148543فاتح خیبرکرمانکرمان باغین-خیابان امام-مجتمع مجمع محبین اهل بیت09132409484 21 هرشب100دولتی: سایر ارگان هامرد1392/5/23عبداللهشجاعی
7641895367غدیر شهدادکرمانکرمان شهداد-خ امام-کوچه4 بطرف عباس علی09132997573 روزهای زوج 20 تا 21300دولتی: سایر ارگان هامرد1366/7/1حجتابراهیمی زاده
7641948493میلاد محمدرسول اللهکرمانکرمانگلباف- خ انقلاب- جنب تربیت بدنی09393216626 20/30-22شبهای فرد240دولتی: وزارت ورزشمرد1383/1/1محمدسروری زاده
7651933138پوریای ولیکرمانراور خ امام-نبش کوچه بانک ملی09139431933 تعطیل-به دلیل استحکام بنا150خصوصیمرد1319/1/1ابراهیمنیکروش
7661116337محمدرسول اللهکرمانبم پاکم09132460741 21شبهای زوج220خصوصیمرد1396/1/1عباسشجاع حیدری
7661133492امام حسن مجتبیکرمانبم خواجه عسکر09137890740 21شبهای زوج252خصوصیمرد1395/1/1قاسمشیرخانی
7661343499جهان پهلوان تختیکرمانبم بلوار جمهوری0914062210 9 تا11 روزهای زوج300خصوصیمرد1366/1/1حسینبهرامی
7661435540اول مظلوم عالمکرمانبم خیابان تختی-مجموعه ورزشی شهید بیگلری09138075118 21شبهای زوج120دولتی: وزارت ورزشمرد1386/1/1علیرضاافشاری پور
7661745716فجرکرمانبم بلوارشهیدرجایی-مجموعه ورزشی فجر09132461238 21شبهای فرد700دولتی: وزارت ورزشمرد1384/1/1حسینشهامت
7664812374شهیدچمرانکرمانبم روستای اسفیکان09103427001 21شبهای زوج150خصوصیمرد1366/1/1جوادحیدری
7671677913ذوالفقارکرمانبم بروات-بلواراکبرآباد09131442675 21شبهای فرد200خصوصیمرد1365/1/1نصرت اللهعظیمی
7671855495امیرالمومنینکرمانبم بروات-بلوارمعلم-جنب حسینیه09058294819 21شبهای فرد150خصوصیمرد1379/1/1محمدپوراسمعیلی برواتی
7671936176مرشد عباسکرمانبم بروات-بلوارشهیدباهنر-خیابان فردوسی09215940025 21شبهای فرد120خصوصیمرد1385/1/1عباسعاشورزاده
7671954937پوریای ولیکرمانبم بروات-بلوارامام-کوچه1909133443001 21شبهای فرد110خصوصیمرد1383/1/1حمیدرضابرخورداربرواتی
7673178115امام علیکرماننرماشیر رستم آباد-روبروی پارک شهرداری-جنب سردخانه کویر یزدی ها09133462140روز های ذوج ساعت 20200دولتی: وزارت ورزشمرد1398/9/1غلامحسیننیکپور
7714643900امام علیکرمانرفسنجانخیابان مصطفی خمینی0913766582621تا22:30300دولتی: وزارت ورزشمرد1353/1/1علی اکبرپیغمبرزاده
7714694613شهید شایقکرمانرفسنجان خیابان شهیدمحمدی-کوچه809133937216 21/30-22/30400خصوصیمرد1397/5/1حسینشایق
7716694574شهدای علی آبادکرمانرفسنجان خیابان امام-طبقه فوقانی مسجد امام علی09138471072 روزهای زوج 21 تا 22250خصوصیمرد1396/5/1علیپور اسکندری
7718774340عیارانکرمانرفسنجان خ مطهری ک 9 تکیه امام حسن مجتبی09133910899 8/5 تا10/5400خصوصیمرد1393/9/7حسینمیرزازاده مرتضایی
7718915888جوادیهکرمانرفسنجان دانشجو- تقاطع شهید عبداللهی- مسجد جوادیه09133913978 18-22 هرروز2003مرد1390/5/1محمدعلیبمانادی
7718944533شاه مردان علیکرمانرفسنجان چهار راه کلانتری11-قرنی26-جنب مسجد ولی عصر09135050882 هر روز 21 تا 22300خصوصیمرد1398/8/1محمدیحیوی
7719615860کربلای امام حسینکرمانرفسنجان خیابان شریعتی غربی-مقابل ابزار فروشی میرزاقصاب09133934290 21 شبهای زوج100خصوصیمرد1382/1/1محمدرضامیرزاقصاب
7719847449شهدای الله آبادکرمانرفسنجان الله آباد-خ شهید شریفی-پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران0913191791820-22هرشب200دولتی: سایر ارگان هامرد1392/1/1محمودیوسفی
7731913941علی ابن ابیطالبکرمانرفسنجان شهرمس سرچشمه-خ شهروند-سالن شهید محمدی پور09132512071 شنبه-یکشنبه-سه شنبه:20-21 وشنبه-یکشنبه-دوشنبه:17-1980دولتی: سایر ارگان هامرد1386/7/1ابوالفضلفلاح
7735183869حضرت ابوالفضلکرمانرفسنجان عباس آبادحاجی-جنب یخدان09133911504 19هرروز180دولتی: سایر ارگان هامرد1391/1/1حسنشفیع نژاد
7736395024سقا شاهرخ آبادکرمانرفسنجان شاهرخ آباد-جنب حسینیه سقا09128576393 19-22 هرروز400خصوصیمرد1393/1/1حمزهحسینی
7736683090شهدای کاظم آباد رفسنجانکرمانرفسنجان کاظم آباد-خیابان سردار عباس اناری-روبروی مسجد امام حسن مجتبی091592603988/5زوج185دولتی: سایر ارگان هامرد1390/4/5محمداناری نوه
7736713519ذوالفقارکرمانرفسنجان نوش آباد-خ شهید علی ابراهیمی-نبش ک409903901559 هر روز 21 تا 22300دولتی: سایر ارگان هامرد1395/4/16سعیدرضایی حسن آبادی
7736724772امام علیکرمانرفسنجان هرمز آباد-کوچه شهید رضایی09139917013 19 هر روز200دولتی: سایر ارگان هامرد1376/4/2محمدبلوچ هرمز آبادی
7737359847غدیر شریف آبادکرمانرفسنجان کشکوئیه-دهستان شریف آباد-خ شهدا-جنب پاسگاه انتظامی0913292150419-21150دولتی: سایر ارگان هامرد1394/4/2حسنحاج محمدرضایی
7738719779عیارانفارسشیراز شیرازشهرک جوادیه مجتمع ورزشی شهید شجاعی09171112011 18 الی 24200خصوصیمرد1386/6/10رحماندهقان
7741866868منتظران قائم آل محمدکرماناناربلوارشهیدمطهری-ک13-جنب مسجدزینبیه-پلاک29 0913193619519/30روزهای فرد144خصوصیمرد1380/2/1احمداستادحسینی
7748133421بابا علیکرمانانار امین شهر-بلوارولیعصر-روبروی بلوار بهشت فاطمیه-جنب سالن شهید بیرمی0913193214419-22450خصوصیمرد1380/1/1محمدامینرشیدی شریف آبادی
7751153378خیبر خاتون آبادکرمانشهربابک خاتون آباد-بلوار شهدای خیبر-جنب گلزار شهدا-حسینه شهدا09133926516 روزهای زوج 19 تا 22190خصوصیمرد1398/9/1محمد جوادمحمودی میمند
7751681117علی ابن ابیطالبکرمانشهربابکخیابان ولیعصر-جنب مرکز بهداشت-مجتمع ورزشی شهید خدادادیان09133915123 20-22 شبهای زوج300دولتی: وزارت ورزشمرد1389/1/1محمداحمدیان مرج
7761817699علی ابن ابیطالبکرمانزرند خیابان شهیدتوکلی-جنب صندوق قرض الحسنه خاتم الانبیاء0913530637520-21 روزهای زوج250دولتی: سایر ارگان هامرد1373/1/1سیدعلیامیری
7766144767امام علیکرمانزرند ریحانشهر-شهرسازی-جنب میدان قدس09132423595 18-22200دولتی: سایر ارگان هامرد1396/6/1مهدیزعیم باشی عیسی آبادی
7776143191ذوالفقارکرمانزرندخانوک-خ باهنر-جنب گلزار شهدا0913240315018/30 روزهای زوج120دولتی: سایر ارگان هامرد1392/3/10سید رسولحجتی
7814757331پوریای ولیکرمانسیرجان چهارراه هفده شهریور-واقع در پارک هفده شهریور09133457345 20-22هرشب و 6-7/30هرصبح500دولتی: سایر ارگان هامرد1353/1/1مهدیجهانشاهی
7815314464ملوان نداجاکرمانسیرجان پایگاه دریایی سیرجان-سالن ملوان09131798021 هر صبح 6:30 تا 8150دولتی: سایر ارگان هامرد1385/1/1علیمحلب همدانی
7816937553حضرت ابوالفضلکرمانسیرجان بلوار دکتر صادقی-کوچه مرحوم حاج رشید09133794239 هر روز 19 تا 21168خصوصیمرد1372/1/1سید محمدشهیدی
7817614541چمرانکرمانسیرجانخ شهید شفیعی09131796511 روزهای زوج 21 تا 22150خصوصیمرد1392/1/1مهدیندیمی
7831815750قمربنی هاشمکرمانسیرجانپاریز-خ بخشداری-جنب کانون پرورش فکری 0913245035318-19/30 روزهای فرد+چهارشنبه ها200خصوصیمرد1397/3/25محمدپاریزی نژاد
7841754835جهان پهلوان تختیکرمانبردسیر خیابان ولی عصر-روبروی بانک کشاورزی0913340228019-20/30هر روز350دولتی: وزارت ورزشمرد1368/1/1احمدنجارزاده باغینی
7844113654ابوالفضل العباس گلزارکرمانبردسیر گلزار-خ شریعتی-نبش کوچه 1509134954625 هر روز 21 تا 2250خصوصیمرد1390/1/1حسنبرزگر
7851717896شهید هاشم نادریکرمانبافت خیابان نواب صفوی09139478119 20-22 روزهای فرد537دولتی: وزارت ورزشمرد1337/2/15سعداللهمرادی گرگوییه
7861617575پوریای ولیکرمانجیرفت چهار راه ژاندارمری-ورزشگاه تختی09131492166 روزهای زوج 21 تا 22110دولتی: وزارت ورزشمرد1396/11/1حسین سالاری
7861793859امام علیکرمانجیرفت بلوار امام-استادیوم زحمتکشان09139404454 روز های فرد 20 تا 22150دولتی: وزارت ورزشمرد1392/1/1سید عباسفوقانی
7881178811ابوالفضلکرمانکهنوج میدان سینما-جنب زمین چمن-سالن کشتی تختی09337654808 هر روز 21 تا 22600دولتی: وزارت ورزشمرد1396/1/1علیرضاهد هد کیان
7917683519جهان پهلوان تختی هرمزگانبندرعباس بلوار امام خمینی نرسیده به میدان انقلاب مقابل فروشگاه فرهنگیان09177636199 20الی22220دولتی: وزارت ورزشمرد1372/4/1سید مجتبی فاخته
8143100000شهدای ناجااصفهاناصفهان ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان- تربیت بدنی09132331942 روزهای فرد 7الی8/30100دولتی: سایر ارگان هامرد1398/7/1حسینپور قیصری
8146677751اقا شیراصفهاناصفهان خ نشاط-کوچه شماره10-زیر بازار چه09038149598 8تا10 شب80خصوصیمرد1376/2/25محمدکریم نیا
8148647853نجارپوراصفهاناصفهان خ عبدالرزاق-خ سنبلستان-جنب مسجد دوازده نو34719481 8/5تا10-10تا11/580خصوصیمرد1300/6/26حسینمحمودی
8148813331پهلوانسرای علی ابن ابیطالباصفهاناصفهان فلکه شهدا -ابتدای خیابان ابن سینا-جنب اداره بهداشت موسسه فرهنگ قرآن و ورزش34481073 16-22150خصوصیمرد1389/4/3محمدهدایت
8155883114مولا علیاصفهاناصفهان خیابان کمال-پارک کمال09139652673 9تا11300دولتی: سایر ارگان هامرد1394/1/26مهدیعامری
8156163615فتوتاصفهاناصفهان خ جی-انتهای خ مسجد علی031352324700 4-10100دولتی: سایر ارگان هامرد1385/1/20بهزادرحمانی زاد
8156185847شهدای گورتاصفهاناصفهان خوراسگان -گورت32214852 21-23150خصوصیمرد1392/6/5یوسف بدیعی
8163813951پوریای ولی کارگراناصفهاناصفهان خ چهارباغ بالا روبروی بیمارستان شریعتی مجموعه ورزشی کارگران03136611410 هرروز صبح و بعدازظهر250دولتی: سایر ارگان هامرد1344/5/11سید کمالسلطان ابراهیمی
8165913541گلستاناصفهاناصفهان خیابان فیض-کوی لسان الارض-جنب مسجد لسان الارض36629232 روزهای فرد20تا23140دولتی: سایر ارگان هامرد1359/3/26سید ناصرحسینی
8169634153هوانیروز نیروهای مسلحاصفهاناصفهان دروازه شیراز-خیابان هزار جریب-کوی امام-خ شهید خسرو پور-داخل هوانیروز09139113846روزهای زوج ساعت 20شب200دولتی: سایر ارگان هامرد1365/2/4محمد صادقامیری
8184743931آهناصفهاناصفهان خیابان دکتر بهشتی-خیابان مسجد لنبان-کوچه3409162683393هرشب21تا22/3060خصوصیمرد1330/2/10مصطفیپهلوانی
8187656393گلستاناصفهاناصفهان خیابان سجاد3221485218-23روزهای زوج-18-20روزهای فرد250دولتی: سایر ارگان هامرد1380/2/23سیدناصرحسینی
8198343535صاحب الزماناصفهاناصفهانپل تمدن-خیابان هدایت-زور خانه صاحب الزمان35545215 7-22300خصوصیمرد1378/3/19عباس نوروزی طوقچی
8313755421ذوالفقاراصفهانشاهین شهر و میمه خیابان -عطارفرعی 8شرقی-واقع در پارک مولوی 4532749420-22450دولتی: سایر ارگان هامرد1385/7/18سعیدرحیمی
8341148861علی ولی اللهاصفهانبرخوار دولت اباد-خیابان معلم-سالن رسالت09133268575روزهای زوج ساعت19-22150دولتی: سایر ارگان هامرد1388/3/20علیرضانریمانی
8344143116مولای متقیان علی عاصفهانبرخوار گزوبرخوار-خیابان درویش عباس گزی -اداره ورزش وجوانان شهید چمران345714049 21:30-23:30روزهای زوج230دولتی: وزارت ورزشمرد1378/8/14سهراب نبی زاده
8346111111امام علی حبیب آباداصفهانبرخوار حبیب اباد خیابان مطهری-انتهای خیابان سید جمال الدین اسد ابادی09131278569 ایام هفته400دولتی: سایر ارگان هامرد1400/5/9علیرضامحسنی حبیب ابادی
8374147891جهان پهلوان تختیاصفهاننایین هرند داخل بازار امام09132031826 هر شب 6-850خصوصیمرد1375/1/15مجتبیکریمی
8381954451مولا علیاصفهاناردستانخیابان شریعتی-روبه روی ازمایشگاه مرکزی-زور خانه مولا علی09131629972روزهای زوج ساعت18-23250دولتی: سایر ارگان هامرد1384/6/3سعیدعامل
8381959793شاه مرداناصفهاناردستان خیابان شریعتی روبروی آزمایشگاه5424698018-23روزهای زوج-18-20روزهای فرد300دولتی: وزارت ورزشمرد1395/3/7مهدی سالک
8384111137سیدالشهدااصفهانبرخوار جاده دولت آباد -بعثت - خیابان 4632214852 روزهای زوج 21-23110خصوصیمرد1393/5/18سید محسنعطایی اردستانی
8384111141محمود آباداصفهاناصفهانمحمود آباد-خیابان شهید حقیقی-جنب سالن ورزشی شهدای محمود آباد32214852 21-232003مرد1391/6/11محمد رضامهر پور
8391714490شهید شبانیاصفهاننایین خیابان شهید رجائی-جنب مهمانسرای جهانگردی09139293178 18-21110دولتی: وزارت ورزشمرد1359/8/11حسینحق پرست
8391714497پوریای ولیاصفهاننایین خیابان ولیعصر-کوچه 13-پلاک609132232400 19-22500دولتی: وزارت ورزشمرد1300/4/1قاسمعلیملک پور نائینی
8414674812پوریای ولی اصفهانخمینی شهر بلوار آزادگان-جنب ایران خودروناظری 33808977 21-23500دولتی: وزارت ورزشمرد1363/9/12محمد رضاحاج هاشمی
8416811111گرداناصفهاناصفهان رهنان-خیابان شهدا-خیابا ن زور خانه گردان09133107659 21-23روزهای زوج-جمعه ها 10صبح186خصوصیمرد1393/6/20باقر یاری
8417131702حیدر کراراصفهانفلاورجانزازران-خیابان اصلی کوچه شهید فلاح پور جنب حسینه قمر بنی هاشم09374747423روزهای زوج ساعت21200خصوصیمرد1390/4/11علی بهمنی
8418848611ذوالفقاراصفهانخمینی شهر خیابان امیر کبیر-ادریان -کوچه 109-باشگاه ذوالفقار03351556721:30-23300دولتی: وزارت ورزشمرد1396/4/1سید احمدمهری
8435159386شهدای اصغر آباداصفهانخمینی شهر اصغراباد-خیابان انقلاب-زور خانه شهدای اصغر اباد09132248439 21:30-23200دولتی: سایر ارگان هامرد1375/4/1غلامرضا صفری
8441834331زوارهاصفهاناردستان زواره-خیابان امامزاده یحیی-آب انبار بزرگ شهر زواره54372700 رززهای فرد20-22250دولتی: سایر ارگان هامرد1393/6/3علیرضاذبیحی
8441934612شهدای شهراباصفهاناردستان زواره-بلوار امام رضا-تربیت بدنی زواره -روبه روی بیمارستان09131619214روزهای زوج ساعت20-23350دولتی: سایر ارگان هامرد1399/1/15حمزهلباف قاسمی
8459133161کوثر ولایتاصفهانفلاورجان کلیشاد-شهر بهاران-ابتدای محله باغکومه پلاک3837254090 8الی10 شب300خصوصیمرد1378/2/25حسنمختاری
8459134478امیرالمومنین بهاراناصفهانفلاورجان شهر بهاران-خیابان شهید اکبر باقریان32214852 21الی 23:30200خصوصیمرد1391/3/23احمد رضاکریمی
8467131519شهدای زازراناصفهانفلاورجان بلوار امام خمینی-روبه روی خانه بهداشت09133000618رززهای فرد20-22100خصوصیمرد1392/3/6مجتبیشیخی زازرانی
8471646813نشاطاصفهانلنجان خیابان آیت اله شریعت -بلوار گلستان زهرا -تقاطع اول سمت زور خانه نشاط09132362090روزهای فرد ساعت20-22250خصوصیمرد1391/4/1محسنطالبیان ریزی
8471783414امام علی عاصفهانلنجان خیابان سعدی -نبش فلکه کشاورز52273077 17:30720دولتی: سایر ارگان هامرد1384/4/1حمیدملکی
8471956743علمدار کربلااصفهانلنجانخیابان حضرت سجاد (ع)- جنب فرهنگسرای بهمن5221250121-23500دولتی: سایر ارگان هامرد1396/4/1غلامرضاجعفری
8473154381شهدای ورنامخواستاصفهانلنجانورنامخواست-بلوار شهید کرباسیان09133340542 روزهای زوج بعد از نماز مغرب300دولتی: سایر ارگان هامرد1390/2/4روح اللهشیری
8481111111قمر بنی هاشم اصفهانمبارکه محله اسماعیل ترخان -خیابان گلزار کوچه حقیقت -جنب مسجد پیغمبر09133356019 روزهای فرد ساعت 20 به بعد200خصوصیمرد1372/8/10محمد جوادقربانی
8481689198مولی علی عاصفهانمبارکه خیابان ولیعصرجنب ورزشگاه 22بهمن09133341579 روزهای زوج ساعت19 به بعد250دولتی: وزارت ورزشمرد1382/5/14حمید طاهری
8481911111حضرت علی عاصفهانمبارکه محله سرارود خیابان قدیرروبروی خانه فرهنگ اشراق09138100823روزهای زوج ساعت 20به بعد80خصوصیمرد1372/5/16احسانشیخان
8481968711حضرت ابوالفضلاصفهانمبارکه شیخ اباد خ مصطفی خمینی مدرسه میثم شیخ اباد سالن مدرسه0913238857روزهای زوج ساعت 20به بعد100دولتی: سایر ارگان هامرد1386/8/10محمدامینی
8483111110امام حسین اصفهاننجف آباد کمربند شمالی -جنب استخر کوهستان -کانون فرهنگی ورزشی بسیج جوانان 03142660972 21:30-23روزهای زوج240دولتی: سایر ارگان هامرد1394/4/2پیمانایزدی نجف آبادی
8483111111امام علی عاصفهانمبارکه شهر دیزیچه -خیابان شهدا - روبروی مسجد جامع09132355189 روزهای زوج ساعت 20به بعد200خصوصیمرد1373/4/6اکبر یزدانی
8483111112پوریای ولیاصفهانمبارکه نکواباد محله پایین جنب امامزاده09133356617روزهای زوج ساعت 20به بعد150دولتی: سایر ارگان هامرد1371/5/16سید محسنناظری
8483111113پوریای ولیاصفهانلنجان فولادشهر محلهBMمیدان معلم09132374374 هر روز ساعت 6عصر به بعد350دولتی: سایر ارگان هامرد1394/10/13سید شهرامهاشمی گل سفیدی
8483111114امیرالمومنیناصفهانلنجان شهر چمگردان -جنب سایت صنعتی09131344028روزهای زوج وفرد21-23400دولتی: سایر ارگان هامرد1390/9/11جعفرعلیمرادی
8483111115پوریای ولی جوزداناصفهاننجف آباد جوزدان-خیابان امام خمینی-کوچه مخابرات-جنب مسجد صاحب الزمان09131334800 دوشنبه - چهارشنبه -جمعه ساعت 21:45-23500خصوصیمرد1394/11/8محمد علیحیدری
8483111116المهدیاصفهاناصفهان کهندژ کوچه 21 زور خانه المهدی33379116 روزهای زوج9:30الی11:30شب140خصوصیمرد1383/3/8غلامرضاشریعتی
8483111117علی ابن ابیطالباصفهانفلاورجان خیابان فردوسی-مصلی شهر فلاورجان-طبقه اول32214852 21:30تا23هرروز700دولتی: سایر ارگان هامرد1389/6/6اسماعیلرهنما
8483111119شهدای زازراناصفهانفلاورجان زازران-بلوار امام خمینی - سالن پایگاه نواب صفوی32214852 روزهای فردساعت 21-23150خصوصیمرد1392/5/22مجتبیشیخی
8483111120قمر بنی هاشم گلدشتاصفهاننجف آباد گلدشت-بلوار شهید منتظری-میدان ولی عصر-کوچه بهارستان-اخر کوچه09132304527 روزهای زوج ساعت 21تا23150خصوصیمرد1388/10/1اسماعیلعلی نقی بیگی
8483111121شهدا کهریز سنگاصفهاننجف آبادکهریزسنگ-خیابان ولیعصر-خ 24-باشگاه شهدای کهریزسنگ09139313119 روزهای فردساعت 21-23150خصوصیمرد1375/4/9محسنقاسمی
8483111122شهدااصفهانفلاورجان خیابان فردوسی-مصلی نماز جمعه32214852 21:30تا23هرروز300خصوصیمرد1388/4/7اکبرمیرلوحی
8483111123حیدر کرار شهدای دارگاناصفهانفلاورجان پیربکران-روستای دارگان-خیابان اصلی روبروی قرض الحسنه دارگان3221485220- 18:30نونهالان-21تا23بزرگسالان70خصوصیمرد1393/4/23مجیدتوکلی
8483111124امام علی عاصفهانفلاورجان کلیشاد-فلکه مدرس-جنب حمام عمومی32214852 روزهای زوج ساعت 21تا23200خصوصیمرد1388/3/23مهدیصادقی
8483111125مالک اشتراصفهانفلاورجان پیربکران-بلوار چمران-انتهای کوچه نیلوفر32214852 روزهای زوج ساعت 21تا23230خصوصیمرد1394/2/15احسانآشوری
8483111126پوریای ولیاصفهانفلاورجان قهدریجان-خیابان امام-جنب بانک ملی09134051294 روزهای زوج ساعت 20تا23225خصوصیمرد1396/3/10رمضانعلیصادقی
8483111127کریم اهل البیتاصفهانفلاورجان علی شادان -جنب زورخانه کریم اهل البت32214852 21الی 23:30450خصوصیمرد1393/3/11رسول جمشیدی
8483111128مولی الموحدیناصفهانفلاورجان روستای هویه-خیابان گلزارشهدا-مجموعه ورزشی شهدای جاویدالاثرهویه32214852 روزهای فردساعت 21-23100خصوصیمرد1397/2/3محمد حسنکریمی
8483111129مدرسه صد ودهاصفهاناصفهان زینبیه -عاشق اصفهانی32369785 18الی 20150خصوصیمرد1390/5/10حسینصادقی
8483111130شهدا دهنواصفهاناصفهانخیابان امام خمینی - فلکه دانشگاه32214852 18الی 20150خصوصیمرد1390/3/12رضاجعفری دهنوی
8483111131پهلوان آراناصفهانآران و بیدگل بیست متری خیابان امام حسین آران32214852روزهای زوج از ساعت 21تا23200خصوصیمرد1365/4/21محمدپهلوانیان
8483111132پهلوان کربلااصفهانآران و بیدگل بلوار شهید حاجی زادگان بیدگلی3221485221-23250خصوصیمرد1385/5/23علی اصغرآسمانی
8483111135ذوب آهناصفهانلنجان اداره ورزش ذوب آهن32214852 21الی 23:30150دولتی: سایر ارگان هامرد1340/6/5اسکندرربیعی
8483111136دخانیاتاصفهاناصفهانخیابان کمال اسماعیل-پل چوبی- اداره دخانیات3222900515-17220دولتی: سایر ارگان هامرد1330/6/5عباسعموزیدی
8483111138مولای درویشان اصفهانبرخوارشهرسین32214852 20:30-22150خصوصیمرد1393/6/5علیرضاقربانی
8483111139علی قلی آقااصفهاناصفهانخیابان مسجد سید-خیابان بید ابادی-محله علی قلی اقا09133114484 21-23720دولتی: سایر ارگان هامرد1385/4/5سید حسینمحمدی نایینی
8483111140حیدر کراراصفهاناصفهان خیابان کاوه -شمس آباد- جنب مدرسه عرفان32214852 21-23150خصوصیمرد1390/6/11محمد علیاسدی
8483111150ذوالفقاراصفهانخمینی شهر جوی اباد قدیم-خ نبوی منش-خ شهید فهمیده09132661209 شب21-23200خصوصیمرد1377/2/9محمد تقیبدیحی
8483111163ولیعصراصفهانتیران و کرون تیران-طالقانی شمالی-جنب سالن ژیمناستیک09130740866روزهای زوج وفرد21150دولتی: وزارت ورزشمرد1347/2/21منصورجعفری
8483111165شهدای رضایی کوجاناصفهاناصفهان خیابان امام خمینی-چهارراه شریف-خیابان شهیدان کاظمی09337961136 9-11300دولتی: سایر ارگان هامرد1392/6/1مجتبیایازی
8483111170صاحب الزماناصفهانبرخوار محسن آباد-جنب مسجدالکریم-زورخانه صاحب الزمان09135639787روزهای زوج ساعت20-22250دولتی: سایر ارگان هامرد1390/6/6اصغرزارعان
8484111111المهدی عجاصفهانمبارکه زیبا شهر -محله لنج-خیابان سید الشهدا -جنب فرهنگسرای ولایت09133343204روزهای زوج ساعت19 به بعد300خصوصیمرد1383/5/10حبیبرحیمی
8484111112پوریای ولیاصفهانمبارکه زیبا شهر -محله خولنجان -مجموعه ورزشی خولنجان09139762090 روزهای فرد ساعت 19 به بعد300دولتی: سایر ارگان هامرد1368/5/11حامدمومن زاده
8484193287شهدای کوشکیچهاصفهانمبارکه زیباشهر روستای کوشکیچه خیابان شاه منظر خاتون خ معلم خ شهدا09136039893روزهای فردساعت 20به بعد150خصوصیمرد1383/2/4احمدتوکلی
8485111689شهدای باغملکاصفهانمبارکهباغملک ورودی اصلی مجموعه ورزشی باغملک 09139348152روزهای زوج ساعت 20به بعد150خصوصیمرد1391/4/6محسن یزدانی
8491678954پوریای ولیاصفهانلنجان فولادشهر-میدان 25-میدان معلم3221485218-23روزهای زوج-18-20روزهای فرد300دولتی: سایر ارگان هامرد1335/2/23مسیبمحمودوند
8498139570پوریای ولیاصفهانمبارکه شهر طالخونچه خیابان شمس جنب مسجد امیرالمومنین09139339001روزهای زوج ساعت 20به بعد120دولتی: سایر ارگان هامرد1390/7/8بهنامعابدی
8513683573پهلوان بهراماصفهاننجف آباد خیابان 17 شهریورمرکزی-پایین تر از سازمان انتقال خون03142623903 روزهای زوج از ساعت 21تا23200خصوصیمرد1342/5/22بهرام ایزدی نجف آبادی
8514143131پوریای ولیاصفهاننجف آباد نجف آباد -بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد03142292388روزهای فرد از ساعت 18تا21150دولتی: سایر ارگان هامرد1380/4/22عباسسلطانی
8561751417تربیت بدنیاصفهانفریدن داران-بلوار طالقانی -اداره ورزش وجوانان شهرستان فریدن09134711388 روز های فرد ساعت19الی21100دولتی: وزارت ورزشمرد1396/1/15حسینمحسنی
8561813855مالک اشتراصفهانفریدن داران-بلوار طالقانی-ادارخ برق09135533989 8تا9/5200دولتی: وزارت ورزشمرد1398/3/30جهانگیرسلیمی
8586164634شهدا شهرداری نجف آباداصفهاننجف آباد پارک لاله -جنب شهر شادی -زورخانه شهدا شهرداری نجف آباد09133326049 هرشب ساعت20:45-23:30400دولتی: سایر ارگان هامرد1395/4/12علی خاکی
8613835545پوریای ولیاصفهانشهرضا خیابا شهید بهشتی-زورخانه پوریای ولی09132211232 8الی11شب250دولتی: وزارت ورزشمرد1381/1/30محمدرضاحیدر پور
8631611113پوریای ولیاصفهانمبارکه شهر مجلسی سایت جنوبی مسکن مهر09131368814روزهای زوج ساعت 20به بعد300خصوصیمرد1394/2/8میرزا محمدوکیلی
8641875741علی ابن ابیطالباصفهاندهاقان بلوار انقلاب -جمعیت هلال احمر دهاقان -زور خانه علی ابن ابیطالب09139203357 روزهای زوج18-22200دولتی: سایر ارگان هامرد1364/9/30ولی الههاشمیون
8641977491قمر بنی هاشم عطاآباداصفهاندهاقان خیابان معلم-کوچه مسجد جامع عطاآباد -مقابل مسجد جامع0913922244820-22روزهای فرد120دولتی: سایر ارگان هامرد1381/9/30مسعودبرخوردار
8645136659امیر المومنین گلشناصفهاندهاقان شهر گلشن-جنب سالن اجتماعات علی بن موسی الرضا09131213136 20-22روزهای فرد3003مرد1395/3/30محمدرضاعظیمی
8711187146ذوالفقاراصفهانکاشان سپاه کاشان09133624536آموزشی100دولتی: سایر ارگان هامرد1380/7/15جواد آبیار
8712785612خادم حسینیاصفهانکاشانخیابان بابا افضل - میدان سنگ09132768619 22-2390خصوصیمرد1305/4/1احسانگلچین
8713979311دانشپوراصفهانکاشان خیابان ملا فتح اله-کوی سرفره09132622435 21-22200خصوصیمرد1385/6/18سیامکدانشپور
8714736170شهدای طوقانیاصفهانکاشانبلوار قطب راوندی09133631782 22-231500دولتی: وزارت ورزشمرد1368/8/12محمدعباس زاده
8714788471علمدار عاصفهانکاشان چهارراه امیریه0913163435621:30-23230خصوصیمرد1387/4/1اصغرچراغبیک
8714873651پوریای ولی آراناصفهانآران و بیدگلمحله جلال اباد32214852هرشب بعد از نماز مغرب وعشا200خصوصیمرد1358/5/23حسنفرهمند
8715998151امیرکبیراصفهانکاشان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان09131612730آموزشی250دولتی: سایر ارگان هامرد1382/8/17مجتبیمقامی
8716734751بیت الاکبراصفهانکاشان خیابان امام ره09130246719 21-2280خصوصیمرد1377/4/1جعفردلقوی
8716933391حضرت ثامن عاصفهانکاشانشرکت اتوبوسرانی کاشان09128696272 22-23250دولتی: سایر ارگان هامرد1386/9/14محسنعرفان
8717817762عیاراناصفهانکاشانمنطقه لتحر 09131625379 22-23250خصوصیمرد1395/4/1عباس ارباب
8717817881حضرت ولیعصرعاصفهانکاشان میدان شهیدان زارع-کوچه شهیداحمد مسجدی-مجتمع فرهنگی ورزشی شهیدمسجدی09133614096روزهای زوج ساعت 20شب300خصوصیمرد1388/8/16علیصادق مفرد
8718694145پوریای ولیاصفهانکاشانمیدان قاضی اسداله09131633594 22-23120خصوصیمرد1396/4/1علی کافی زاده
8718755495حضرت امیر المومنین عاصفهانکاشانفین -محله سادات09132635730 21-22300خصوصیمرد1375/4/12محمدصادق مفرد
8741743966حسین زاده بیدگلاصفهانآران و بیدگل محله مختص آباد بیدگل32214852روزهای زوج ساعت 20به بعد150خصوصیمرد1359/7/15سید تقیحسین زاده
8741768156امیرالمومنین عاصفهانآران و بیدگل ده بیدگل32214852روزهای زوج ساعت 20به بعد158دولتی: سایر ارگان هامرد1382/8/21محمدستاره
8741876811تختی اصفهانآران و بیدگل کمربندی -بلوار مالک اشتر32214852روزهای فرد ساعت 20 به بعد260خصوصیمرد1390/7/18اکبرمعماری فر
8746111111صاحب الزمان عجاصفهانآران و بیدگلشهر نوش اباد3221485221:30-23:30روزهای زوج240خصوصیمرد1364/9/4سید ماشاالهمستوری
8791616365پوریای ولیاصفهانخوانسار خیابان 13محرم-روبروی مقبره بابا ترک57774414 هرشب بعد از نماز مغرب وعشا200دولتی: وزارت ورزشمرد1385/9/16محمد جوادعمو نبی
8813945615شهداء شهرکیانچهار محال و بختیاریشهر کرد شهرکیان اول خیابان انقلاب9132858353 19:00 الی 21:00450دولتی: وزارت ورزشمرد1389/2/1علیاسکندری شهرکی
8814673198حضرت علیچهار محال و بختیاریشهر کرد مهدیه ،بلوار رهبر جنب آتش نشانی9130173026 19:00 الی 21:30500دولتی: وزارت ورزشمرد1397/2/6محسنتوکلی زانیانی
8817673499پوریای ولی چهار محال و بختیاریشهر کرد خیابان تختی03832427226 5 عصر1500دولتی: وزارت ورزشمرد1354/1/1عبدالحسینمهدیان دهکردی
8831851117علی ابن ابیطالب فرخ شهرچهار محال و بختیاریشهر کرد فرخ شهر خ شهدا کوچه آبان03832427226 4-10عصر300دولتی: وزارت ورزشمرد1357/1/1بهروزبرزگر
8831955532صاحب الزمانچهار محال و بختیاریشهر کرد فرخ شهر بلوار فداییان اسلام32423441 روزهای زوج300دولتی: سایر ارگان هامرد1372/12/1سید علیرضادرخشنده
8833119998شهداچهار محال و بختیاریشهر کرد طاقانک03832483637 4-10عصر450دولتی: وزارت ورزشمرد1386/1/1امان اللهرفیعی
8841913113علی ابن ابیطالبچهار محال و بختیاریشهر کرد هفشجان03832573976 روزهای زوج300دولتی: وزارت ورزشمرد1370/1/1حجت الهحسینی
8851643679سالن تختی کشتیچهار محال و بختیاریشهر کرد شهر سامان 09133835411 21 تا231503مرد1350/1/1علیرضا سلیمانی پور
8861113113نوید پردنجانچهار محال و بختیاریشهر کرد پردنجان بلوار امام خمینی 0913383419 روز های زوج6703مرد1396/8/13اسفندیارتیموری
8861831117پوریای ولیچهار محال و بختیاریفارسانخ پاسداران مجموعه ورزشی انقلاب09138852340 روزهای زوج 9 شب300دولتی: وزارت ورزشمرد1386/1/1رضا حیدری
8867146611غدیر جونقانچهار محال و بختیاریفارسان جونقان - بلوار 15 خرداد - نمایندگی ورزش و جوانان09133830732 19:00 الی 21:00270دولتی: وزارت ورزشمرد1387/11/15علی اکبرخدابخشی
8871915744پوریای ولیچهار محال و بختیاریبروجنخ 15 خرداد اداره ورزش وجوانان03834226613 هر شب600دولتی: وزارت ورزشمرد1357/1/1سید علیسیدین بروجنی
8913636561تختییزدیزد یسد خیابان قیام ، کًچٍ03536225925 19الی21150دولتی: سایر ارگان هامرد1300/4/14علیرضاحجتی
8913673164مبعثیزدیزد خیابان ایراوشُر کًچٍ واجی جىب فريشگاٌ جُاد03536263526 19الی21150دولتی: سایر ارگان هامرد1368/4/15محمد مهدینیکونژاد
8913733591خواجه خضریزدیزدخ امام کوچه شماره 709135234409 21الی22200دولتی: سایر ارگان هامرد1300/3/31نادردانه یزدی
8913796191پوریایی ولی گازرگاهیزدیزد خ سلمان کوچه گازرگاه03536224149 19الی21300خصوصیمرد1300/5/10محمد هاشمروغنی
8913945389ابولفضلیزدیزد میدان ازادی خ شهید مطهری کوچه محل اصلی خلف باغ09131529129 20الی 22200خصوصیمرد1387/11/21علیدوستان علی آبادی
8914613379صاحب زمانیزدیزد امیر چخماق03536220509 17الی21150خصوصیمرد1380/10/24محمددرهمی
8914625325مروستیزدخاتم مرست ، خیابان ارگ ،کوچه سروی03532583626 18الی22150دولتی: سایر ارگان هامرد1393/2/12اسماعیلقصاب باشی
8914652154خرد نژادیزدیزد فهادان جنب حسینیه بزرگ03536205565 20الی 22150خصوصیمرد1327/1/21مجیدسلیمانی راد
8914683684فدکیزدیزد کوچه بیت العباس09132507268 20الی 22150خصوصیمرد1392/1/10عباسآخوندی
8914866144حسن ابادیزدیزد میدان طلائیه اب نبار حسن اباد36304770 21الی22120دولتی: سایر ارگان هامرد1391/3/31هاشمصابری
8914938771امام حسین یزدیزد خ مهدی بلوار موسی بن جعفر(ک زیبا)کوچه شهید حق جو03536205565 18الی22150خصوصیمرد1396/10/24حسین حسین زاده
8915148386ساقی کوثریزدابرکوهبخش بهمن09162158250 19الی20.30250خصوصیمرد1394/12/12مجتبیشمسی زاده
8915943146غدیر شمسییزدیزد شمسی رستاق خ اماممجمعه فرهنگی ابوذر ملانوری09133548578 20الی 22150خصوصیمرد1395/1/29مهدیملانوری
8916378454پهلوان کربلایزدمیبد محمود آباد حسیتیه شهدا09139707137 18الی22500دولتی: سایر ارگان هامرد1394/6/22مجیدزارعی
8916454784دلاورانیزدمیبد بفروییه جنب مسجد جامع09133574017 19الی 22200دولتی: سایر ارگان هامرد1388/2/22میثمرشیدی بفروییه
8916583175بشنیغانیزدمیبد خیابان امام جنب امامزاده سید قنبر03532324905 20الی 22500دولتی: سایر ارگان هامرد1396/2/18محمد تقی حقیری
8916846589صفاییهیزدیزد صفاییه ابتدای تیمسار فلاحی03538241600 18الی22200دولتی: وزارت ورزشمرد1396/10/25محمدجعفر پور
8917784758محمد رسول اللهیزدیزد امامشهرکوچه خلیلی کوچه حکمت03535232246 20الی 22180خصوصیمرد1393/1/20علی اکبرکاکو
8918715783ذوالفقارمحمود آبادیزدیزد خ انقلاب محله محمودآباد جنب مسجد امام حسین09103368517 8.30الی11200خصوصیمرد1397/2/30محمد علی میرشمسی
8918816933کسنویهیزدیزد یزد خیابان انقلاب کوچه کسنویه جنب حسینیه03535242404 19الی21100خصوصیمرد1389/5/25محمدرضاسالاری
8918855486شهدا کسنویهیزدیزد کسنویه03535234733 21الی 23600خصوصیمرد1379/4/5سیدکاظمسالاری
8919916847دروازشاهییزدیزد خ سید گلسرخ خ لرد کیوان جنب مسجد امام خمینی03536215573 19الی 22150خصوصیمرد1396/10/27ابولقاسمدهقان
8919996659ابولفضل یزدیزد فهادان کوچه آبیاری انتهای کوچه36205378 21الی 23150دولتی: سایر ارگان هامرد1388/4/5صادق ممیزی
8931944391پوریا ولی ابرکوهیزدابرکوه خیابان شهید بهشتی جنب استادیوم ورزشی03532822902 18الی22200دولتی: وزارت ورزشمرد1365/1/20احمدفلاح زاده
8935117976حیدرکراریزدابرکوه بخش بهمن09901768995 19الی20.30400دولتی: وزارت ورزشمرد1390/12/14مجتبیآقاخانی
8935134566مولی الموحیدن نصرت ابادیزدابرکوه مهردشت نصرت اباد09133588569 20الی22200خصوصیمرد1397/9/3مجیدحیدری نصرت اباد
8935148386علی ابن ابی طالبیزدابرکوه بخش بهمن09901768995 19الی20.30400دولتی: وزارت ورزشمرد1392/12/14اکبرصفری خرم آبادی
8936143195فاتح خیبریزدابرکوه بخش بهمن09901768995 19الی20.30400دولتی: وزارت ورزشمرد1393/12/14محمدرضاشمس اسدابادی
8941665189قمربنی هاشم اشکذریزداشکذر اشکذر09131570592 20الی 221900خصوصیمرد1369/1/29محمد رضادهقانی
8941673615مرتضی علییزداشکذر خ آزادگان کوچه شهید محمد علی دهقان9131570592 20الی22200خصوصیمرد1382/4/7سیدجلالمیرزابابایی
8941786843امام علی یزداشکذر رضوان شهر بل صدوقی جنب مسجد جامع03532727622 21الی 2370دولتی: وزارت ورزشمرد1383/4/1حامدرفیعی
8941938185ثامنیزدیزد زارچ خیابان پاسداران کوچه 10جنب مسجدحضرت ابوالفضل03535270090 19الی21150خصوصیمرد1390/7/17محمدذاکری
8943134987سید الشهدایزدیزد یزد شاهدیه محله باغستان کوچه شهید ناصر میرجلیلی ابتدای کوچه03535214640 18الی22200دولتی: سایر ارگان هامرد1395/1/8محمود میرجلیلی
8943138996شیرخدایزدیزد یزد شاهدیه نصرت آباد بلوار 22بهمن03535219550 18الی22150دولتی: سایر ارگان هامرد1393/12/2سیدعلیحسینی
8943177917الله دادییزدیزد شاهدیه شهرک شهید صدوقی مجتمع امام حسن مجتبی09131511779 20الی 22300خصوصیمرد1393/11/21محمد علی میرجلیلی
8951656575رزم آورانیزداردکان خیابان سید مصطفی خمینی03532238590 19الی 22300دولتی: سایر ارگان هامرد1365/2/30علیافخمی اردکان
8951713153صادق شریف آبادیزداردکان شریف آباد انتهای گلزار شهدا09134517739 20الی 22200دولتی: سایر ارگان هامرد1387/10/22علیرضافودی
8951979597فرخندهیزداردکان بل خاتمی خ سید الشهدا09132547600 20الی 22200خصوصیمرد1390/10/29یحیینمازی
8956475848قمربنی هاشمیزدبافق مبارکه آهن شهر03534578452 19الی21140دولتی: سایر ارگان هامرد1395/4/14الیاسکریمی
8961463745امام حسین میبدیزدمیبد خ امام حسین کوچه جامع09133555336 20الی 22150دولتی: سایر ارگان هامرد1390/3/30جمالحفیظی
8961545785شیرخدا میبدیزدمیبد روستای حسن آباد09103366042 17الی21200دولتی: سایر ارگان هامرد1391/3/22محمد رضا کارگربیده
8961693115پوریا ولی میبدیزدمیبد میبد09128911940 20الی 22200خصوصیمرد1356/2/2مرتضیجعفری نژاد
8961717454مالک اشتریزدمیبد میبدخ طالقانی روبروی امامزاده خدیجه خاتون09132570563 21الی 23150خصوصیمرد1307/4/5جوادزارع مهرجردی
8961753333باب الحواجیزدمیبدبل شهید مطهری میدان کوثر کوچه شایان 09139696326 19الی 22300دولتی: سایر ارگان هامرد1394/4/27ابولفضلرضائی
8961754647صاحب الزمانیزداشکذر رضوانشهرخ شهید برزگری جنب بیت الزهرا09112539067 20الی22300خصوصیمرد1394/10/7محمداحسانی
8961819664علی یزدمیبد فیروزآباد میبد09135224013 21الی 22.3200خصوصیمرد1388/3/27ماشااللهدهقانی
8961834637علی بن ابی طالب میبدیزدمیبد میدان نمازضلع غربی میدان035323346510 18الی22150خصوصیمرد1379/5/23قاسمزارعی محمود آبادی
8961853418فتح خیبر میبدیزدمیبد یخدان خیابان امام03532337010 20الی 22150خصوصیمرد1363/2/26سیدمصطفیحسینی
8961857317علمدار میبدیزدمیبدمیبد جنب حسینیه دارلشفا09103802558 20الی 22200خصوصیمرد1394/5/18حافظفلاح پور
8961913719شهدای فیروز آـباد میبدیزدمیبد بلوار شهید قاضی کوچه داوزده امام09132515960 19الی 22200خصوصیمرد1367/3/22علیرضاصفایی فیروز آبادی
8961963797شهید نامجویزدمیبد خ طالقانی میبد9133585228 21الی 23500خصوصیمرد1387/4/12حسینپوررشیدی فیروزآبادی
8962415489قمربنی هاشمیزدبافق ابتدای خیابان مهدیه03534325156 19الی21130خصوصیمرد1370/3/17حمید رضازمانی بافقی
8964153441شهدای شهیدیهیزدمیبد شهیدیه جنب مسجدجامع09139696284 21الی 23150دولتی: وزارت ورزشمرد1388/2/29غلامرضاکارگرشورکی
8964161111ولیعصریزدمیبد خیابان حائری-بعد از قلعه تاریخی -جنب حمام035232154548 8الی 22150دولتی: وزارت ورزشمرد1390/1/18رضابهارستانی
8964712541مالک اشتریزدبافق جنب ورزشگاه تختی03534578456 19الی 22506دولتی: وزارت ورزشمرد1376/3/16داود فتوحی
8977639173کارگرانیزدیزدبلوار 22بهمن جنب کوچه مجموعه کارگران03535250550 18الی22250خصوصیمرد1360/5/13سجاد حجتی
8981113948امام حسین مهریزیزدمهریز خور میز09131513066 20الی 22150دولتی: سایر ارگان هامرد1394/7/26سید علیبیک خور میزی
8981147531ثامن الحججیزدمهریز عصمت اباد09131513066 20الی 22200خصوصیمرد1393/4/26سید نبیراستی عصمت ابادی
8981893953فدک فاطمه الزهرایزدمهریز مزویر آباد09131513066 19الی 22150خصوصیمرد1392/2/26سید عایرضاحسینی منش
8987111459پوریا ولییزدیزد : مروست بلوار سد مجموعه ورزشی شهید گنجی03532584959 18الی22150دولتی: وزارت ورزشمرد1395/1/2حسنحسینی
8991736193پوریای ولی یزدتفت میدان امام خمینی جنب مسجد امام خمینی09131565410 21الی 22.3100خصوصیمرد1330/1/1علیضیایی تفتی
8991755111چهارذه معصومیزدتفت غیاث آباد 09134513835 21الی 23100دولتی: وزارت ورزشمرد1397/4/1یاسرباقریان
8991777886شهدای گمنام تفتیزدتفت شهرک قدس خیابان ولیعصر09131525391 21الی22100خصوصیمرد1392/2/29رضااحمدی
8993137756علی ابن ابی طالب اسلامیهیزدتفت اسلامیه بافت تاریخی حسینیه09133529049 19الی 22150خصوصیمرد1388/2/2حسین دهقانپور فراشاه
8995113326ذوالفقاریزدتفت تفت روستایی علی اباد09132540042 19الی20.30120خصوصیمرد1368/12/23محمد رضاعابدینی
8999134885دهشیریزدتفت دهشیر09134513835 21الی 23100دولتی: وزارت ورزشمرد1372/4/2مقدادهمتی
9155953666شهید احمدیخراسان رضویمشهدبلوار المهدی غربی، مجموعه ورزشی قدس، زورخانه شهید احمدی0915105924518:00 الی 22:30400دولتی: وزارت ورزشمرد1358/6/1حمیدنوذری
9166633864پدافند هواییخراسان رضویمشهد پایگاه پدافند هوایی (بزرگراه بسیج، بسیج 26)09151038941 روز های زوج از ساعت 20:30200دولتی: سایر ارگان هامرد1389/2/10محمد تقیحقیقی فیض آبادی
9168637166شهرداریخراسان رضویمشهد بلوار وحدت، روبروی پارک وحدت09150865706 6 الی 8 صبح / 20:00 الی 22:00 شب300دولتی: سایر ارگان هامرد1376/5/1مهرانریاحی
9176653357امیرکبیرخراسان رضویمشهد میدان عدل خمینی، خیابان فیاض بخش، مقابل شهرداری منطقه 809151150712 20:30 الی 22:00250خصوصیمرد1375/6/1امیرحامدچوبدار
9176658531شهید چمرانخراسان رضویمشهد میدان ده دی، زورخانه شهید چمران09151702900 17:30 الی 23:00250دولتی: وزارت ورزشمرد1358/1/19محمودفخار
9187814571بانک ملیخراسان رضویقوچانخیابان شهید واقفی - کوچه شهید برات زاده09155811025 18 الی 22300دولتی: سایر ارگان هامرد1388/8/8غلامرضاداغستانی
9313761635شهید سید احمد عابدیخراسان رضوینیشابور خیابان شهید جعفری، روبروی اداره ثبت اسناد09151511344 از ساعت 18:30 الی 22:00140خصوصیمرد1371/2/26هادیقادری
9313795893شهید فیوجی مقدمخراسان رضوینیشابور خیابان کمال الملک، جنب اداره ورزش و جوانان05143334421 دو شیفت: 19:30 الی 22:30380دولتی: وزارت ورزشمرد1392/2/10حسینمیری
9314675971شهرداریخراسان رضوینیشابور خیابان فردوسی شمالی، جنب اداره فضای سبز09156934928 صبح از ساعت 05:00 الی 07:00 / عصر از ساعت 19:00 الی 22:30 250دولتی: سایر ارگان هامرد1364/10/1علی محمدخاتمی
9351763884شهید شمس الدین خراسان رضویمشهد طرقبه، روبروی پمپ گاز09151024824 2 شیفت: از ساعت 21:00 الی 23:00400خصوصیمرد1380/9/3علیزمانی
9351988655امیرالمؤمنینخراسان رضویمشهد طرقبه، گلستان، نبش امام زادگان 5091532334262 شیفت: از ساعت 21:00 الی 23:00170خصوصیمرد1394/7/5علی اکبرگلستانی
9391995157امام علیخراسان رضویفریمان دور میدان شهید مطهری، روبروی فرمانداری09155196045 از ساعت 20:00 الی 22:00400دولتی: سایر ارگان هامرد1370/2/10علی اصغرشرعی
9413776667علیدختخراسان شمالیبجنورد کوچه شهید جهانیان آزادی 7 مدرس 1909361474617 19الی23500دولتی: وزارت ورزشمرد1389/3/9امیراللهامینی راد
9417798176شهدای انقلاب اسلامیخراسان شمالیبجنوردشرق سپاه دهکده بسیج09010544284 19الی23300دولتی: وزارت ورزشمرد1396/10/1سیدمهدیارکانی فرد
9418663134پوریای ولیخراسان شمالیبجنورد کمربندی مدرس جنب اداره کل ورزش و جوانان استان05832249324 20 الی 23300دولتی: وزارت ورزشمرد1359/10/15رضاریحانی
9418735874حیدر کرارخراسان شمالیبجنورد انتهای خیابان فردوسی پادگان ارتش09361341660 19الی23100خصوصیمرد1397/4/1ابراهیممشکدان
9461614899شهید محمود نکوییخراسان شمالیشیروان خ امام رضا جنب سالن ورزشی شهید پوررضا05832249324 20 الی 23150دولتی: وزارت ورزشمرد1380/2/5غلامرضا یوسفی
9461913187ذوالفقارخراسان شمالیشیروان جنب اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان09153880121 19الی23300دولتی: وزارت ورزشمرد1398/3/12ذکریاشیرمحمدزاده
9471754961پوریای ولی فرهنگیانخراسان رضویقوچان بعد از فرمانداری - جنب سالن معلم09151806894 18 الی 22300دولتی: سایر ارگان هامرد1382/11/9محمد رضا خیاط یان
9471934571باشگاه پهلوانیخراسان رضویقوچان خیابان شهید بهشتی - بین چهار راه دوم و سوم09151804772 21 الی 23260دولتی: وزارت ورزشمرد1342/3/3حسین گلی اترآباد
9471946495شهرداریخراسان رضویقوچان خیابان امام خمینی-باغ ملی-(داخل باغ ملی)09151810035 19 الی 21230دولتی: سایر ارگان هامرد1358/3/8علی اصغر کیوان جعفری
9481848395زورخانه شهید جلال الدین موفقخراسان شمالیفاروج انتهای بلوار طالقانه جنب اداره ورزش جوانان فاروج05836424343 20 الی 22438دولتی: وزارت ورزشمرد1392/10/1سید عباس طیبی
9491765867پهلوان حیدر توکلخراسان رضویدرگز خیابان آزادی، جنب اداره ورزش09151811772 روز های زوج 20 الی 21:30 - روز های فرد 17 الی 18:30400خصوصیمرد1376/1/1سید کمالچاووشی
9513873841حیدر کرارخراسان رضویمشهد بلوار دلاوران، دلاوان 46، مجتمع فرهنگی ورزشی امام علی (ع) زورخانه حیدر کرار09150636458 روز های زوج از ساعت 20:30 الی 22:00130خصوصیمرد1393/5/19محمدساجدی فر
9516913149شهداءخراسان رضویتربت حیدریه ابتدای خیابان قائم، مقابل مزار قطب الدین حیدر09158168733 17:30 الی 23:00400دولتی: وزارت ورزشمرد1358/6/1اکبررضائی
9613954168سربدارانخراسان رضویسبزوار میدان اسرار، کوچه پادرخت، زورخانه سربداران05144224730 5 الی6 صبح / 19:00 الی 23:00 500خصوصیمرد1367/6/1ابوالفضلغلامی
9619647873ذوالفقارخراسان رضویسبزوارمیدان کارگر-خیابان خیاط-رو به روی اداره ثبت احوال09155723905 صبح تا شب350خصوصیمرد1367/11/22مجیدنقیب زاده
9657115561امام علیخراسان رضویخلیل آباد اول خلیل آباد، روبروی بیمارستان خاتم الانبیا09155310268 19 الی 21:30700خصوصیمرد1384/4/26محمدناصری
9661918913صاحب الزمان خراسان شمالیاسفراین خ فرومندی_فرومندی 18پ1905832249324 21 الی22:30350دولتی: وزارت ورزشمرد1369/8/7قدرت اللهنامنی
9671738865حضرت علی اکبرخراسان رضویکاشمر خیابان قائم، جنب حسینیه حضرت علی اکبر0915332018718:00 الی 22:30270خصوصیمرد1374/6/1مسعودرمضان نژاد
9681781117شهید حسین تقواییخراسان رضویبردسکن مجتمع ورزشی شهید اسماعیلی، خیابان ثامن، ورزشخانه شهید تقوایی09153330205 21 الی 24 500دولتی: وزارت ورزشمرد1398/3/6محمدرضاکفاش زاده
9698135817شهید اکبر شیرزادیانخراسان رضویبجستان میدان شهید شوقی، داخل اداره ورزش09153750081 روز های زوج + جمعه از ساعت 20:30 الی 22:00500دولتی: وزارت ورزشمرد1393/11/10مجیدمدنی
9713341441شهید جمادیخراسان جنوبیبیرجند خیابانقرنیپشت ارتش سالن 32228033 7الی 9300دولتی: سایر ارگان هامرد1344/5/9اسداقمرانی
9713674159ابوتراب شرکت کویرتایرخراسان جنوبیبیرجند جاده 11 کیلومتر کرمان شرکت کویرتایر05632255111رزوهای زوج 20 الی22450خصوصیمرد1387/1/1علیسنگکی
9713743413خیامیانسیستان و بلوچستانزاهدان خیابان امام خمینی 46 رو به روی مسجد رضویه09152703712 7:30 الی 9250دولتی: وزارت ورزشمرد1420/1/1منصورصانعی سیستانی
9713913371مالک اشترخراسان جنوبیبیرجند معلم 1/3609151612034 16الی22280خصوصیمرد1384/5/28علیرضاشاعر
9714946797پوریاولیخراسان جنوبیبیرجند مطهری83222803318تا22500دولتی: سایر ارگان هامرد1363/1/1غلامرضاکبودی
9715984169موسی ابن جعفرخراسان جنوبیبیرجند جنب بلوار پیامبر اعظم 09389538196 17الی23500دولتی: سایر ارگان هامرد1384/2/11حسینحاجی ابادی
9717516150غدیر دانشگاهخراسان جنوبیبیرجند کیلومتر 5جاده خوسف-بیرجند دانشکده کشاورزی0915959193020-22196خصوصیمرد1392/3/22عذرامیرکاظمی
9719166411حیدر کرارخراسان جنوبیبیرجند زندان مرکزی خراسان جنوبی09159591930 20-23270دولتی: سایر ارگان هامرد1398/3/27محمدقمری
9719171538ولیعصر خراسان جنوبیبیرجندروستای حاجی آباد0915161201019:30-21:30600خصوصیمرد1382/5/11حاج حسن امیر آبادی زاده
9719684494امیرعربخراسان جنوبیبیرجند مطهری332445541 6تا23200خصوصیمرد1380/6/13مهدیقمری
9719734745غدیرخراسان جنوبیبیرجند کارگران 2609033834774 17.30تا21300دولتی: سایر ارگان هامرد1382/1/2محمدرضارضایی
9719958457حیدرکرارخراسان جنوبیبیرجند چهکند بلوار الهیه نبش خیابان شهید شوشتری32418408 7الی9300خصوصیمرد1396/6/15مهدیچهکندی نژاد
9735144948قمر بنی هاشمخراسان جنوبیخوسف جنب باشگاه شهید نجفی09151642877 19:30 50خصوصیمرد1384/6/14حامدمقری
9735163453امام علیخراسان جنوبیبیرجند روستای تقاب09155611337 8الی 10400خصوصیمرد1394/12/16سید حسینقطبانی
9735164366سلطان ابوالقاسمخراسان جنوبیخوسف روستا نصر آباد09153613543 21الی22:30200خصوصیمرد1389/5/14غلام رضاخزری
9744144147ذوالفقارخراسان جنوبیدرمیانبلوار امام رضا روبه رو پاسگاه09035748470 21الی23500دولتی: سایر ارگان هامرد1379/5/7محمد رضابی خویش
9761115458ذوالفقارخراسان جنوبیقائنات روستای اسفشاد0911625450 18الی21250دولتی: وزارت ورزشمرد1396/2/25مهدیزبده
9761813863شیرخداخراسان جنوبیقائنخیابان شهیدکلاهدوز.روبه روی ساختمان پزشکان32526560 18الی211500دولتی: سایر ارگان هامرد1376/5/18محمدرضاتقی زاده
9766110006قمر بنی هاشم خضریخراسان جنوبیقائنات خضری-بلوار آزادگان کوچه شهید محسن ایرانی جنب مدرسه دخترانه بنت الهدی09153771472 20-22 روزهای زوج2003مرد1400/8/5حسینمهربان مقدم
9771786002ذوالفقارخراسان جنوبیفردوس جنب پارک ملت09153356685 18الی22150دولتی: سایر ارگان هامرد1388/5/9سید مهدیعلی پرست
9781653343علمدارخراسان جنوبیبشرویهانقلاب 3و509155344048 20-2289خصوصیمرد1393/3/22حسننادری
9781793415صاحب ذوالفقارخراسان جنوبیبشرویه پارک شهر گلستان05632774900 17-18200دولتی: وزارت ورزشمرد1379/3/11علیزیبایی
9791935671پوریا ولیخراسان جنوبیطبس شهرک امیر خیابان امیرپ6709133553550 8الی21350دولتی: وزارت ورزشمرد1357/5/9فیض اللهبخشی
9798116863حضرت ابوالفضلخراسان جنوبیطبس بلوار امام رضا سالن ورزشی09133736673 9الی22100دولتی: سایر ارگان هامرد1357/5/14حسنصولتی
9813858954زورخانه حضرت ابولفضلسیستان و بلوچستانزاهدانخیابان سیستان نبش سیستان4093629084047:30 الی 9400دولتی: وزارت ورزشمرد1360/10/17سیدعلیعلوی
9816739944پورياي وليسیستان و بلوچستانزاهدان زيبا شهر ميدان شهداي گمنام روبروي تعاوني مسكن سالن ورزشي پورياي ولي 153405346 روزهاي فرد ٨ تا ١٠110دولتی: وزارت ورزشمرد1380/7/24عليرضاشجاعي
9816743545زورخانه شهید حاج ابولفضل جهانزادهسیستان و بلوچستانزاهدانخیابان دانشگاه. دانشگاه آزاد اسلامی093656094397:30 الی 9200دولتی: سایر ارگان هامرد1383/10/26علیرزمخواه
9816745638جهان پهلوان تختیسیستان و بلوچستانزاهدانخیابان دانشگاه. دانشگاه نیکبخت091514006507 الی 10150دولتی: سایر ارگان هامرد1377/7/8مجیدحدادی
9816745639زورخانه امام علیسیستان و بلوچستانزاهدان خیابان دانشگاه. دانشگاه نیکبخت09153413092 7 الی 10 300دولتی: سایر ارگان هامرد1394/4/1محسنغفرانی
9861618468حمزه سیدالشهداسیستان و بلوچستانزابل خیابان هیرمند جنب پارک غدیر09155420389 7 الی 10300دولتی: وزارت ورزشمرد1363/1/1حسینعلی کاظم پور
9891748667پوریای ولی خاشسیستان و بلوچستانخاش ابتدای خیابان مراد ریگی روبروی مسجد جامع اداره ی ورزش و جوانان خاش091554106397:30 الی 9200دولتی: وزارت ورزشمرد1361/8/1مهدیخانی
?31?6133?3علی بن ابیطالبآذربایجان شرقیمیانه بلوارنیایش04134760220 ٢٠ الی ٢٢1000دولتی: وزارت ورزشمرد1392/2/8جعفرنوری
?????11111شهدای مرزیجران حیدر کرارمرکزیاراک روستای مرزیجران093515647826 صبح الی 22400خصوصیمرد1373/12/1مجیدآنجفی
??????????ذوالفقار شاهدیهیزدیزد شاهدیه جنب حسینیه ثارالله09133517659 20الی 22150خصوصیمرد1369/10/18احمد سلطانیارتباط با فدراسیون: 02188306288
*طراح و برنامه نویس: زهرا فرهادی نیا *