سامانه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی


به صفحه مشاهده فهرست مسابقه ها خوش آمدید.


       تعداد  67  
 نام مسابقهسطحچرخ تیزچرخ چمنیکبادهسنگمیل گیری سبکمیل گیریمیل گیری سنگینمرشدیتیمی زورخانه ایکشتی پهلوانیمیانداریشنو زورخانه ای30 تا 4040 تا 5050 تا 6060 تا 7070 تا 8080 تا 90-90+90+120خردسالاننونهالاننوجوانانجوانانامیدبزرگسالانپیشکسوتاناز تاریختا تاریخشروع ثبت نامپایان ثبت نامکشوراستانشهرتلفنهزینه ثبت نامتایید شدهلغو شده
 تیمی و مهارت های فردی جوانانکشوری1402/7/191402/7/211402/6/291402/7/15ایرانتهرانتهران۰۹۱۲۹۹۹۹۹۹۹0
 کشتی پهلوانی جوانان قهرمانی کشورکشوری1402/7/121402/7/141402/6/291402/7/7ایراناردبیلاردبیل۰۹۱۲۹۹۹۹۹۹۹0
 کشتی پهلوانی نوجوانانکشوری1402/6/11402/6/21402/5/171402/6/1ایرانقزوینقزوین091227150970
 المپیاد استعداد های برتر رده سنی نوجوانانکشوری1402/5/181402/5/201402/5/151402/5/17ایرانخراسان رضویمشهد091999999990
 تیمی و مهارت های فردی نونهالانکشوری1402/5/111402/5/131402/4/251402/5/11ایراناصفهاناصفهان091999999990
 بزرگسالان قهرمانی کشورکشوری1402/4/291402/4/301402/3/231402/4/27ایراناصفهاناصفهان09111111110
 نونهال و نوجوانان قهرمانی کشورکشوری1402/4/71402/4/91402/3/101402/4/7ایرانقمقم091999999990
 پیشکوتان قهرمانی کشورکشوری1401/12/171401/12/191401/11/201401/12/10ایراناصفهانکاشان۰۹۱۲۹۹۹۹۹۹۹0
 مرشدی کشوری1401/12/41401/12/61401/11/251401/12/2ایرانخراسان رضویمشهد091319827940
 مهارتهای فردی بزرگسالان قهرمانی کشورکشوری1401/11/131401/11/151401/9/291401/11/7ایرانتهرانتهران091319827940
 کشی پهلوانی بزرگسالانکشوری1401/11/131401/11/151401/9/291401/11/7ایرانتهرانتهران091319827940
 تیمی و مهارت های فردی نوجوانانکشوری1401/7/191401/7/211401/5/221401/7/19ایرانهمدانهمدان۰۹۱۲۹۹۹۹۹۹۹0
 تیمی و مهارت های فردی جوانانکشوری1401/6/101401/6/121401/5/201401/6/5ایرانتهرانتهران۰۹۱۲۹۹۹۹۹۹۹0
 تیمی و مهارت های فردی نونهالان قهرمانی کشورکشوری1401/5/41401/5/61401/4/201401/5/4ایرانتهرانتهران091357477260
 انتخاب تیم ملی رده سنی بزرگسالانکشوری1401/1/281401/1/281401/1/281401/2/28ایرانتهرانتهران091261576030
 بزرگسالان قهرمانی کشور61400/11/121400/11/141400/10/81400/11/13ایرانخوزستانآبادان111111111110
 پیشکسوتان قهرمانی کشورکشوری1400/11/41400/11/51400/11/61400/11/24ایرانگلستانگرگان091261576030
 کشی پهلوانی نوجوانان و جوانانکشوری1400/9/61400/9/61400/9/61400/10/20ایرانتهرانتهران091216947740
 کشی پهلوانی بزرگسالانکشوری1400/7/301400/8/21400/7/171400/7/30ایرانتهرانتهران091938114610
 مهارت فردی جوانان قهرمانی کشورکشوری1400/7/81400/7/91400/6/301400/7/8ایرانالبرزکرج091938114610
 مهارتهای فردی نوجونان قهرمانی کشورکشوری1400/6/251400/6/261400/6/131400/6/22ایرانسمنانشاهرود091938114610
 انتخابی تیم ملی رده سنی بزرگسالانکشوری1400/6/101400/6/131400/6/11400/6/10ایرانتهرانتهران091261576030
 مهارت فردی نوجونان و جوانان کشورکشوری1400/4/241400/4/251400/4/121400/4/21ایرانخراسان رضویمشهد091938114610
 مهارت فردی نونهالان قهرمانی کشورکشوری1400/4/101400/4/111400/4/11400/4/9ایرانتهرانتهران091938114610
 کشی پهلوانی بزرگسالانکشوری1400/3/71400/3/81400/2/121400/2/29ایرانتهرانتهران0919381146110
 جشنواره مجازی مرشدانکشوری1399/7/21399/7/21399/6/11399/7/1ایرانتهرانتهران091864147790
 دومین دوره مسابقات مجازی زورخانه ای و کشتیکشوری1399/5/111399/5/271399/4/311399/5/26ایرانتهرانتهران091864147790
 مسابقات فینال مناطق بزرگسالان کشورکشوری1398/12/71398/12/91398/11/61398/12/3ایرانکرمانکرمان091864147790
 دومین دوره مسابقات جام ستارگانکشوری1398/11/191398/11/211398/11/121398/11/19ایرانکرمانشاهکرمانشاه091869657420
 جشنواره مرشدی قهرمانی کشورکشوری1398/11/191398/11/211398/11/131398/11/19ایرانکرمانشاهکرمانشاه09180
 دومین مسابقات ساحلی رده نوجوانان و جوانان کشوری1398/10/261398/10/271398/9/31398/10/26ایرانسیستان و بلوچستانزاهدان091864147790
 دوره مقدماتی گردان گودکشوری1398/10/251398/10/271398/10/171398/10/25ایرانکردستانسنندج091864147790
 پیشکسوتان قهرمانی کشور در چهار رده سنیکشوری1398/10/121398/10/131398/7/291398/10/7ایرانگیلانرشت091864147790
 کشتی پهلوانی و اهدا بازوبند پهلوانیکشوری1398/10/71398/10/91398/7/91398/10/6ایرانتهرانتهران091864147790
 مسابقات هنرهای فردی کشتی پهلوانی منطقه دومنطقه ای1398/9/71398/9/81398/8/201398/9/5ایرانکرمانکرمان091319827940
 دوازده گانه انفرادی میانداریکشوری1398/8/151398/8/181398/7/231398/8/13ایرانسیستان و بلوچستانزاهدان091864147790
 قهرمانی کشور رده سنی جوانان و امید فینال مناطقکشوری1398/7/161398/7/191398/7/61398/7/16ایراناصفهاناصفهان09186420610
 تیمی زورخانه ای و هنر های فردی بزرگسالان و پیشکسوتان قهرمانی استاناستانی1398/7/111398/7/121398/7/91398/7/10ایرانکرمانبم091319827940
 رده سنی جوانان وامید مهارت فردی منطقه ای1398/7/111398/7/111398/7/101398/7/10ایراناردبیلاردبیل091435833800
 میانداری دوازده گانهاستانی1398/6/281398/6/291398/6/251398/6/28ایرانخراسان جنوبیبیرجند091516113540
 دوره دوم المپیاد استعدادهای برتر ورزشیکشوری1398/6/11398/6/51398/5/161398/6/31ایرانکردستانسنندج091864147790
 تیمی زورخانه ، مهارت فردی و کشتی پهلوانی نونهالان قهرمان کشورکشوری1398/5/121398/5/141398/5/51398/5/12ایرانمرکزیاراک091864147790
 رکورد گیری و ثبت چشمهآزاد1398/4/191398/4/191398/3/251398/4/18ایرانتهرانتهران091864147791000000
 فینال لیگ برترکشوری1397/12/261397/12/261397/12/251397/12/25ایرانکردستانسنندج091261576030
 هفته سوم دور برگشت لیگ برتربجنوردکشوری1397/12/171397/12/181397/12/151397/12/17ایرانخراسان شمالیبجنورد091261576030
 هفته دوم دور برگشت لیگ برتر تهرانکشوری1397/12/101397/12/111397/12/11397/12/10ایرانتهرانتهران091261576030
 هفته دوم دور برگشت لیگ برتر اردبیلکشوری1397/12/101397/12/101397/12/11397/12/8ایراناردبیلاردبیل091261576030
 مسابقات بزرگسالان قهرمانی کشور در استان فارسکشوری1397/12/41397/12/61397/11/161397/12/3ایرانفارسشیراز091261576030
 هفته اول دور برگشت لیگ برترکشوری1397/11/291397/11/291397/11/281397/11/29ایرانفارسشیراز091261576030
 دوره مقدماتی اولین مسابقات آزاد قویترین مردان کشورکشوری1397/11/261397/11/261397/11/161397/11/25ایراناصفهاناصفهان091261576030
 لیگ برتر جام چهلمین فجر هفته ۴ در استان کردستانکشوری1397/11/241397/11/241397/11/221397/11/23ایرانکردستانسنندج091261576030
 لیگ برتر جام چهلمین فجر هفته سوم در استان فارسکشوری1397/11/211397/11/211397/11/141397/11/20ایرانفارسشیراز091261576030
 یگ برتر جام چهلمین فجر هفته سوم در استان تهرانکشوری1397/11/191397/11/201397/11/141397/11/19ایرانتهرانتهران۰۹۱۲۶۱۵۷۶۰۳0
 هشتمین جشنواره مرشدان برتر ایران زمینکشوری1397/11/171397/11/181397/11/81397/11/16ایرانکردستانسنندج091261576030
 لیگ برتر جام چهلمین فجر هفته دوم در استان کردستانکشوری1397/11/141397/11/141397/11/71397/11/13ایرانکردستانسنندج090318214040
 لیگ برتر جام چهلمین فجر هفته دوم در استان یزدکشوری1397/11/121397/11/121397/11/71397/11/11ایرانیزدیزد090318214040
 پیشکسوتان قهرمانی کشورکشوری1397/10/131397/10/141397/10/41397/10/12ایرانگیلانرشت091261576030
 مسابقات دوازده گانه انفرادی و هنرهای مرشدیکشوری1397/9/241397/9/281397/9/101397/9/26ایرانبوشهربوشهر091261576030
 سومین دوره مسابقات زورخانه ای و کشتی زندانیان کشورکشوری1397/9/201397/9/241397/9/171397/9/19ایرانخراسان رضویمشهد091261576030
 المپیاد استعداد های برتر ورزشی در استان قمکشوری1397/9/51397/9/71397/8/281397/9/4ایرانقمقم091261576030
 جوانان قهرمانی کشور استان کردستانکشوری1397/8/91397/8/111397/7/291397/8/9ایرانکردستانسنندج091866652500
 مسابقات ساحلي كشوريکشوری1397/8/61397/8/71397/8/11397/8/6ایراناصفهاناصفهان091866652500
 مسابقات امید کشوری جام شهدای مدافع حرم اردبیلکشوری1397/7/251397/7/271397/7/91397/7/25ایراناردبیلاردبیل091866652200
 تیمی زورخانه ای مهارت فردی و کشتی پهلوانی نوجوانانکشوری1397/6/131397/6/161397/6/71397/6/13ایرانکردستانبیجار091866652500
 مسابقات ازاد کرجکشوری1397/6/71397/6/91397/6/11397/6/7ایرانالبرزکرج0935500874450000
 دوازده گانه انفرادي و هنر مرشديکشوری1397/6/11397/6/51397/5/271397/6/5ایرانسمنانشاهرود091247403141000
 دوازدهمین دوره مسابقات تیمی زورخانه کشوری1397/5/241397/5/261397/5/151397/5/24ایرانهمدانهمدان091315115101000
ارتباط با فدراسیون: 02188306288
*طراح و برنامه نویس: زهرا فرهادی نیا *